Dark Mode On / Off

Talisker Distiller`s Edition „2010“ 11 y.o. single malt whisky

 От единствената дестилерия на о-в Скай /един от 800-те острова около Шотландия, който май е и най-големият/ идва този шотландски едномалцов дестилат, който след първоначалния период на отлежаване в екс-бърбън бъчви изкарва последната си година в бъчви от шери Аморосо. Дестилерията се намира в градчето Карбост и е основана през 1830г. от Хю и Кенет Макаскил.

  Явно дестилерията била построена със заем от банка и след като той не можел да бъде обслужван, сградата попаднала в ръцете на кредитната институция, която през 1857г. я продала за 500£ на Доналд Маклийн. До края на века се сменили още няколко собственици, част от които попаднали в затвора, а други – Родерик Кемп, продали своя дял, за да се насочат към придобиването на Macallan. През 20-ти век била закупена от компанията DCL, която по-късно се преобразувала в Diageo.  През 60-те години пострадала заради голям пожар, вследствие на който била преустроена. Били затворени съоръженията `и за малциране на ечемик, каквито в миналото са били изградени в голяма част от дестилериите и към днешна дата с покълнал ечемик Талискер се снабдява от комплекса на Glen Ord в района Хайлендс, където се подготвя малц с опушеност от около 20 ppm /фенолни единици, измерващи количеството торф под формата на фенолни съединения/, съобразно практиката на компанията. По-късно Талискер бил включен сред т.нар. „Класически малцове“ на Diageo, което било стъпка за налагането му на пазара. Били пуснати и по-зрели 18, 25 и 30-годишни уискита, както и подобни на това, което представям. Споменавайки го е време да споделя и бележките си за него.

 Аромат – мед, тютюн от кутийка с цигари, „торф“ /опушеност/, запечени ябълки, плодов и пикантен, мирис на крем за мазане /преди години имаше един мехлем, който се казваше Дулци или нещо подобно и на него ми напомни/, лека соленост, карамел, стафиди, нотка „шкаф“, ликьорност, ананас, слаба флорална нотка и крем с кафе. С вода /уискито е 45,8%/ – сладост, още плодова ликьорност, ванилия и още ананас. Вкус – пиперлив, торфен, но не медицински както при Лафройг, а по-скоро като спомен за огнище, сладост, но пикантността доминира, усещана като леко ментово тръпнене по езика, слаба горчивина и отново спомен за ананас. С вода – бонбони лакта, с доминираща пикантност. Финал – сушени плодове, сладост, „торф“, който обаче не е толкова доминиращ, препарат за полиране на мебели /асоциация с мириса му/, стафиди. С вода – горчивина, още сладост и сушени плодове. 
 Оценка: 86/100. Цена: уискито вече е спряно от производство и не мога да ви кажа /по-коректно е да се каже, че е последвано от други вариации/. 


 Talisker Distiller`s Edition „2010“ 11 y.o. single malt whisky

 
 

 From the only distillery of the Isle of Skye /one of the 800 islands around Scotland, which I think may be and the biggest/, here comes this Scottish single malt distillate, which after the initial period of maturation in ex-bourbon casks, spends its final year in Amoroso sherry cask. The distillery is based in the village of Carbost and was founded in 1830 by Hugh and Kenneth MacAskill.


 Apparently, the distillery was built with a loan from the bank and after it couldn’t have been serviced anymore, the building fell into the hands of the credit institution, which sold it on to Donald McLellan in 1857 for £500. By the end of the century, several more owners changed, some of which ended up in jail, while others – Roderick Kemp, sold their share to focus on the acquisition of Macallan. In the 20th century, it was purchased by DCL (Distillers Company Ltd.), which later transformed into Diageo. In the ’60s, the distillery suffered a major fire, after which it was reconstructed. A decade later its malting facilities closed /in the past, there were such facilities built in a large part of the distilleries/ and the distillery began getting its malted barley from Glen Ord Central Maltings in the Highlands, where the malt being peated to 20ppm /phenolic units measuring the quantity of peat in the form of phenolic compounds/ according to the company’s practice. Later, Talisker became part of  Diageo’s ‘Classic Malts Selection’, which was a step toward its imposition on the market. Over the years, their range of official bottlings expanded with an 18, 25 and 30-year-old distillates, as well as similar to the one I’m presenting. Now, as I mentioned it, I think it’s time to share and my notes about it. Aroma – honey, tobacco from a cigarette box, peat, baked apples, fruity and spicy, scent of cosmetic cream, mild salinity, caramel, raisins, a hint of ‘cabinet’, liqueurness, pineapple, light floral notes and cream with coffee. With water /the whisky is 45,8% abv/ – sweetness, stronger fruity liqueurness, vanilla and more pineapple. Tatse – peppery, peaty, but not medicinal as Laphroaig – rather as a reminder of fireplace, sweetness, but the piquancy dominates in the form of slightly minty tingling on the tongue, mild bitterness and a memory of pineapple again. With water – butterscotch candies with dominant piquancy. Finish – dried fruits, sweetness, peat, which is not so dominant, furniture polishing product /association with its smell/, raisins. With water – bitterness, more sweetness and dried fruits. Assessment: 86/100. Price: the whisky is no longer in production, so I can’t tell you.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии