Dark Mode On / Off

Johnnie Walker Black Label 12 y.o. blended whisky

„Сутрин – уиски и пура, на обед – уиски и пура, вечер – уиски и пура, и запомнете, млади човече, никакъв спорт!“ – така отговорил Уинстън Чърчил на въпроса на какво се дължи дълголетието му /и може би торбичките под очите/. Именно Johnnie Walker Black Label /или както му казваме Черно Джони/ е бил любимият му бленд /смес между малцово и зърнено уиски/. Дори когато пътувал в САЩ по време на Сухия режим носел със себе си от ценната алкохолна благинка. А на мен дали ми хареса ще споделя след няколкото изречения за историята на марката. Основите на марката били положени в ранните години на 19-ти век от Джон ,,Джони,, Уокър, който започнал да предлага уиски от бакалията си в градчето Ayrshire, Шотландия /към онези години почти всички бакалии предлагали уиски от бъчви, които наливали в съдове на клиентите/. Уискито, което предлагал било бленд, купаж от уискита, и бързо придобило популярност. Но едва след смъртта му в края на 60-те години на 19-ти век марката набрала скорост, която я движи и към днешна дата. Славата `и се свързва с нахъсаните за постигане на успех син и внук на Джони Уокър, съответно Александър Уокър и Александър Уокър Втори, които превърнали авантюристичното начинание на своя предшественик в успешен бизнес. И за да илюстрирам какво е сторил синът Александър с компанията и с разпространението на уискито ще спомена, че по времето на Джони приходът от търговия с уиски варирал около 9% от общите постъпления, а в последните години на Александър този дял вече бил около 90%. През 1865г. синът и внукът представили техния първи бленд – Walker`s Old Highland. През 1870г. въвели и познатата форма на бутилката, която позволявала по-лесното `и транспортиране и устойчивост към чупене. Променили и разположението на етикета – наклонили го под ъгъл от 24 градуса, като по този начин успели да съберат повече информация, видима на лицевата част на бутилката. В началото на 20-ти век последвала нова иновация – цветното означение на различните видове уиски. През 1908 г. на етикета на бутилките се появило и името на ,,родоначалника,, – самият Джони Уокър. По това време било въведено и познатото ни ходещо човече, превърнало се в символ на вечния стремеж към развитие и усъвършенстване. През 1909г. било презентирано и уискито, познато ни като Johnnie Walker Red label, съществуващо до този момент като Walker`s Spesial Old Highland Red Label. Било създадено с идеята да се смесва със сода. По време на Втората Световна война производството било спряно. През 1932 г. на пазара било пуснато и уискито Johnnie Walker Swing, което било затворено в една различна по форма бутилка, която се поклащала весело в ритъма на вълните на луксозните презокеански кораби. Било `и отредено обаче да придобие повече слава след 1945г. Сменили се и няколко собственици, за да се достигне до настоящия, а именно лидерът в алкохолната индустрия – Diageo, получил се в резултат на сливането на бившите собственици от Guinness и Grand Metropolitan.
 
 Черният, 12-годишен дестилат е смес между малцови и зърнени уискита, всяко едно от тях на поне на 12 години. Кои са точно те не мога да ви кажа. Със сигурност основата на малцовия компонент полага уискито на Cardhu /Кардю/, към което по преценка на блендърите се добавят напитки от другите малцови дестилерии, собственост на Diageo, както и голямо количество отлежало зърнено уиски /именно заради „плаващия“ малцов елемент вкусът между различните партиди би бил различен/. За нещастие цветът на напитката в бутилката е подсилен с оцветител карамел Е150, а алкохолният градус е най-ниският възможен – 40%. Въпреки това уискито радва и е приятно на мирис и вкус.

 Аромат – карамел, карамелизирани плодове / банани/, сушени плодове, мед, силна сладост, съвсем слаб торф, пикантност, плодова пита, крем с плодове и малко кафе, бисквити с какао, лека спиртна нотка. Като цяло мирисът се доминира от карамелово-плодовата нотка. Вкус – пиперливост, сладост, с по ме за зелени ябълки и банани, слаб торф и карамел. Финал – спиртов, пикантен, горчивина, следвана от сладост, спомен за ядки и стафиди. 
 Оценка: 85/100. Цена: между 40 и 50 лв. 
  Johnnie Walker Black Label 12 y.o. blended whisky

 
 

 „In the morning – whiskey and cigar, at noon – whiskey and cigar, in the evening – whiskey and cigar, and remember,  young man, no sport!“ – that’s how Winston Churchill answered, when was questioned, to what does he owe his longevity /and maybe the bags under his eyes/. Indeed Johnnie Walker Black Label /or Black Johnnie, as we call it/ was his favourite blend /a mixture of malt and grain whisky/. Even when he was travelling to the US during Prohibition, he carried with himself a bottle of the precious alcoholic yumminess. And did I like it? I’ll share it after the few sentences about the history of the brand.


 The foundations of the brand were laid in the early years of the 19th century by John „Johnnie“ Walker, who started to offer whisky in his grocery store in Ayrshire, Scotland /in those years, almost all grocery stores offered whisky from barrels, which they poured in different utensils to the clients/. The whisky which he offered was blend, a mixture of whiskies, and quickly gained popularity. But only after his death in the late 60’s of the 19th century, the brand gained power, which moves it and nowadays. Its glory is associated with the enthusiastic for achieving success son and grandson of Johnnie Walker, respectively Alexander Walker and Alexander Walker II, which turned the adventurous venture of its predecessor into a successful business. And to illustrate what the son, Alexander, has done with the company and the distribution of whisky, I’ll mention that under Johnnie, the firm’s income from sales varied around 9%, and in the last years of Alexander this percent had increased to 90%. In 1865, the son and grandson produced their first blend – Walker`s Old Highland. In 1870, they introduced the familiar shape of the bottle, which allows easy transportation and resistance to breakage. Also changed the layout of the label – it was inclined at an angle of 24 degrees, and thus managed to accomodate more information on the front part of the bottle. In the early 20th century was introduced a new innovation – the colour indication of the different types of whisky. In 1908, on the label of the bottles appeared and the name of the founder – Johnnie Walker. At that time was introduced and the well-known ‘striding man’, became a symbol of the eternal pursuit of development and improvement. In 1909 was presented the whisky we know as Johnnie Walker Red label, existed previously like Walker`s Spesial Old Highland Red Label. It was created as a whisky for blending with soda water. During World War II, production stopped. In 1932, Johnnie Walker Swing was launched on the market, closed in a different shaped bottle, which merrily swayed to the rhythm of the waves of the luxury ocean liners. However, it was destined to acquire more fame after 1945. The company changed several owners before the current one, namely the leader in the alcohol industry – Diageo, formed as a result of the merging of the former owners from Guinness and Grand Metropolitan.


 The Black, 12-year-old distillate is a mixture of malt and grain whiskies, each of them at least 12 year old. But I can’t tell you exactly who they are. The basic malt component is definitely the Cardhu single malt, to which under the direction of the Master Blenders being added drinks from other malt distilleries owned by Diageo, as well as a large amount of matured grain whiskey /exactly because of the „floating“ malt element, the taste between the batches would be different/. Unfortunately, the color of the drink is enriched with caramel coloring E150a, and the alcoholic strength is the lowest possible – 40%. However, the whisky is nice with pleasant aroma and taste.


 Aroma – caramel, caramelized fruits /bananas/, dried fruits, honey, strong sweetness, very light peat, piquancy, fruitcake, cream with fruits and a little coffee, cocoa biscuits, light alcoholic notes. Overall, the scent is dominated by caramel-fruity notes. Taste – pepperness, sweetness, a memory of green apples and bananas, weak peat and caramel. Finish – alcohol, spicy, bitterness followed by sweetness, a memory of nuts and raisins. 
 Assessment: 85/100. Price: between 40 and 50 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии