Dark Mode On / Off

Maker`s 46 Kentucky bourbon

 

 Представям ви един от най-вкусните бърбъни, които съм пил до момента – Maker`s 46 се води специалното лимитирано издание на Maker`s Mark bourbon whisky. От главата за краката започвам това представяне, но спокойно мога да кажа, че ,,46,, ми завъртя главата още с отваеянето на бутилката. Наистина страхотна вкусотия, за която обаче в България си мечтаем. А и не само ние. Производството е наистина лимитирано и запасите в Европа са почти изчерпани. Моите минути царевична слава дължа на няколко приятели, които са се сдобили с бутилката отвън, от САЩ и ми предоставиха материал за ревю. Може както част от вас и аз веднага бих си купил поне няколко от нея, тъй като струва около 60$, но за зла участ това най-вероятно няма да се случи скоро.

 Но преди да напиша кое прави течността толкова специална малко факти за бранда. Maker`s Mark е вид бърбън, произвеждан в Кентъки, чиито корени могат да бъдат открити още в края на 18-ти век. Възникването на марката се свързва с Робърт Самуелс, който през 1783г. започнал дестилацията на уиски за личните си нужди. По-късно била основана дестилерия, която започнала комерсиално производство на бърбън. В действителност, познатият ни дестилат бива презентиран сравнително скоро – през 1958г., когато наследник на рода Самуелс – Бил Самуелс започва да произвежда Maker`s Mark в закупената от него „Burks Distillery“ в Лорето, Кентъки. 60-те и 70-те години носят славни времена на марката, като през 1974г. дестилерията е обявена за Паметник на културата. По-късно е закупена от канадската компания Hiram Walker, а по-късно и от Jim Beam и към сегашна дата се води като еталон за качество и постоянство. Освен това хората Maker`s Mark са отказвали да следват тенденцията и да пускат нови продукти. Но накрая са се пречупили и така се е появил чудесният Maker`s 46. Няколко думи за него.

 Какво го прави толкова уникален? Дестилатът? Не! Напитката вътре е сходна с тази в стандартната бутилка на Maker`s Mark. Единствено е с по-висок алкохолен градус – 47 единици. Особеното при „46“ е, че във финалните 10 седмици от живота си съзрява в дъбови бъчви, в които са поставени летви от обгорен френски дъб, специално подготвени от Брад Босуел, който е занаятчията, грижещ се за бъчвите на Мейкърс. След поставянето им и връщането на бърбъна бъчвите се оставят да зреят още 10 седмици в най-студената част на склада. И на финала, след около 6-7 години стареене магията е завършена. Но тя не се е получила от първия опит – наименованието на бърбъна идва именно от броя на не до там успешните опити преди „печелившия“. Важен разбира се е крайният резултат, който по мое мнение е впечатляващ. 

 Аромат – още с разливането на бърбъна в чашата ми се разнесе мирис на череши /а още сме март/. Толкова много череши, които можем да срещем към добавка към Jim Beam Red Stag. Дървесност, масло, пикантност, печен черешов сладкиш, черешов ликьор, ванилия, карамел, ноткан“ шкаф“, свежест на борова гора или борови иглички, сладост, сушени плодове /сушени смокини/, слаби портокали и кафе. Добавих вода за последните глътки, но моят съвет е да не го правите, независимо от високия алкохолен градус. Уискито се ,,разводни,, и мирисът не донесе нови красоти. Може би слаба пикантност и кафе. Вкус – чудесен, ликьорност, обилна сладост и масленост, плътност, за което показваха и алкохолните крачета в чашата. Устата веднага се изпълни със слюнка. Слаба пикантност, солидна плодова нотка. С водата – пикантно галене по върха на езика, череши, още сладост и ликьор. Финал – среден до дълъг, нежен, кадифен, праскови, отново много масло / от онова истинското и вкусно/, сладост, мед, палачинки, сладко, което аз свързах с диви ягоди. С вода – слаба горчивина и джинджифил, но маслеността доминира. 
 Оценка: 91/100.


 П.С. Редакция от септември 2016г: доколкото разбрах ограничени количества от Maker`s 46 се очакват и в България в идните месеци.  Maker`s 46 Kentucky straight bourbon


 I present to you one of the tastiest bourbons, which I’ve drunk so far – Maker`s 46 is known as a special limited edition of Maker`s Mark bourbon whisky. I start this presentation backwards, but I can safely say that „46“ made my head spin just when I opened the bottle. Really great yumminess, which, however, is a dream for us in Bulgaria. And not just for us. Production is really limited and the stocks in Europe are almost exhausted. My minutes of corn fame are due to several friends, who have acquired the bottle from the United States and provided me with material for review. Maybe like some of you, I would immediately have bought at least a few of it, as it costs around 60$, but unfortunately, this probably won’t happen soon.


 But before I write what makes the liquid so special, some facts about the brand. Maker`s Mark is a type of bourbon produced in Kentucky, whose roots can be found in the late 18th century. The emergence of the brand is associated with Robert Samuels, who in 1783, started distilling whiskey for his personal needs. Later was founded distillery, which began commercial production of bourbon. In fact, this familiar distillate is presented relatively soon – in 1958, when the successor of the Samuels family – Bill Samuels, began producing Maker`s Mark in the purchased by him Burks Distillery in Loretto, Kentucky. The 60’s and 70’s bring glorious times for the brand, as in 1974 the distillery is designated as a National Historic Landmark. It was later purchased by the Canadian company „Hiram Walker“, and later by Jim Beam, as today it is considered a standard for quality and consistency. Moreover, people from Maker`s Mark have refused to follow the trend and launch new products. But they finally gave up and so appeared the wonderful Maker`s 46. A few words about it.


 What makes it so unique? The distillate? No! The drink inside is similar to that in the standard bottle of Maker`s Mark. Only with higher alcohol content – 47%. The special thing about it is that it spends the final 10 weeks of maturation in oak barrels, which have 10 seared French oak staves affixed to the inside and are specially prepared by Brad Boswell – the craftsman who takes care of the Maker`s Mark’s barrels. After placing them, the bourbon is put back in the barrels and aged for 10 more weeks in the coldest part of the warehouse. And finally, after 6-7 years of aging the magic is completed. But it doesn’t happen on the first try – the name of the bourbon comes from the number of not-so-successful attempts before the „winning“. Most important is the final result, of course, which in my opinion is impressive.


 Aroma – even while I was pouring the bourbon, my glass „filled“ with smell of cherries /and it is still March/. So many cherries, which we can meet as an add to Jim Beam Red Stag. Woodiness, butter, spiciness, baked cherry pie, cherry liqueur, vanilla, caramel, a hint of „cupboard“, freshness of pine forest or pine needles, sweetness, dried fruits /dried figs/, light oranges and coffee. I added water to the final sips, but my advice is not to do so, notwithstanding the high alcohol content. The whiskey diluted and the aroma didn’t bring new beauties. Maybe slight spiciness and coffee. Taste – marvelous, liqueuriness, abundant sweetness and butter, density, for which suggested the ‘legs“ on the side of the glass. The mouth immediately has filled with saliva. Weak spiciness, strong fruity notes. With water – spicy fondling on the tip of the tongue, cherries, more sweetness and liqueur. Finish – medium to long, tender, velvety, peaches, lots of butter again /of that real and tasty one/, sweetness, honey, pancakes, jam, which I associated with wild strawberries. With water – light bitterness and ginger, but the hints of butter dominate. 
 Assessment: 91/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии