Dark Mode On / Off

Whisky tasting 18.03.2015  Началото е поставено! 
Пишейки тази статия съзнавам, че много или малко си правя автореклама, но ми се струва напълно резонно да споделя впечатленията си и изключително приятната емоция, която се разнесе в клуб Zino в гр. Шумен на 18.03.2015г. За първи път в града се проведе уиски дегустационно събитие, което ще наричам с „купешкото“ мастърклас. Това бе не само първото по рода си за града, но и първото, което проведох. Но инициативата ми нямаше да може да се осъществи без помощта на приятелите около мен. Всичко по реда си.

 Още преди месеци в мен се прокрадна идеята за провеждане на подобен клас и в Шумен. Знаех, че реализацията му нямаше да бъде лесна, но след като споделих идеите си с Юри /собственикът на клуб Zino, в който се състоя дегустацията/ разбрах, че идеята ми ще бъде реализирана. Освен намирането на подходящото място основен проблем е намирането на съответните чаши. И след като Юри предостави необходимата площ се насочих към уреждането на проблематичните чаши. За целта се насочих към приятелите от Optimist1, в частност към Пепи Керемедчиев, които са официалният вносител на любимите ми чаши Glencairn. За събитието ми бяха необходими 100 чаши или 17 кг скъпоценно стъкло, които само след един разговор бяха осигурени. И за да не мислите, че ви лъжа относно красотата им вижте невероятната снимка на Михаел Николаев, който е уловил и запечатал духа им.

 След уреждането на логистичния въпрос се насочих към избора на подходящото уиски, което да бъде предложено на гостите. Изборът ми се спря на Dalwhinnie 15 y.o., Dalmore 15 y.o. и Glendronach 15 y.o. / което бе осигурено от Влади от Tobacco bar – Увеселителни напитки/. Към обявените първоначално три уискита благодарение на приятелите от Maxxium България / в частност на Влади Николов/ добавих и Bowmore 15 y.o. Darkest single malt whisky, като по този начин формирахме солиден квартет от зрели красавци. И след като се справихме с организационните задачи остана единствено да се намерят приятели, които да уважат съвместната инициатива между мен и клуб Zino. И ето че на събитието присъстваха 26 души, които аз мога да нарека приятели. Масите бяха подредени, чашите напълнени и след като гостите заеха местата си започнах презентацията си. 
 
 Дали представянето ми беше на ниво мога единствено да гадая. Но по усмивките на присъстващите съдя, че дегустацията протече по-добре дори и от очакванията ми. Няма да влизам в подробности, но ще вметна, че прекрасният спомен не ме напусна и в следващите дни. И тъкмо, когато идва времето да приключа статията си ще отбележа нещо. В края на презентацията ми присъстващите / част от които пристигнаха от Варна специално за дегустацията/ освен очакваното ,,Довиждане!,, ме питаха кога замислям продължение. След огромния прилив на позитивизъм не ми трябваше много време и усилия, за да се реша на втора дегустационна среща. И така! На 25.04.2015 реших да продължа започнатото, като този път то ще бъде проведено изцяло от екипа на Whiskeytemple/ неизменна част от него е и приятелката ми/, като целта ми е да запозная нашата малка общност с пет уискита от целия свят. Не искам да говоря предварително, затова очаквайте подробности. 
 
  Наздраве, приятели и до скоро! 🙂 


 Благодарности на Михаил Николаев, че улови моментите от събитието.
 
 
 

 Whiskey tasting in Shumen

 
 

The beginning is set!
In writing this article I realize that more or less I make self-advertisement, but it seems to me perfectly reasonable to share my impressions and the extremely pleasant emotion, which spread in Zino Club, in Shumen on 18/03/2015. For the first time in the city was held a whiskey tasting event, which I’ll call with the „ready-made“ Masterclass. It was not only the first of its kind in the city, but the first one conducted by me. But my initiative wouldn’t be able to take place without the help of friends around me. First things first.


 The idea of a similar class in Shumen crept up on me several months ago. I knew that the organization won’t be easy, but once I shared my ideas with Yuri /the owner of Zino Club, where the tasting took place/ I understood that my idea will be realized. Besides finding the right place, another major problem is finding the respective glasses. And after Yuri provided the necessary area, I took care of finding the problematic glasses. For this purpose, I turned to my friends of Optimist1, in particular to Pepi Keremedchiev, which are the official importer of my favourite Glencairn glasses. 100 glasses were needed for the event, or 17 kg of precious glass, which after just one conversation were provided. And lest you think I’m lying about their beauty, just look at the amazing photo of Michael Nikolaev, who has captured their spirit.


 After arranging the logistic issue I continued with choosing the right whiskey, to be offered to the guests. My choice fell on Dalwhinnie 15 y.o., Dalmore 15 y.o. and Glendronach 15 y.o. /which was provided by Vladi from Tobacco bar/. To the initially announced three whiskies, thanks to the friends from Maxxium Bulgaria /in particular Vladi Nikolov/, I added and Bowmore 15 y.o. Darkest single malt whisky, thus we formed a solid quartet of mature beauties. And once we dealt with the organizational tasks, the next was to find friends, which to support the joint initiative between me and Zino Club. And here that the event was attended by 26 people, which I can call friends. The tables were arranged, the glasses were filled and after the guests took their seats, I started my presentation.


 Whether my performance was at a good level, I can only guess. But by the smiles of the audience I judge that the tasting went even better than my expectations. I won’t go into details, but I’ll interject that the wonderful moment didn’t leave me in the following few days. And just when it’s time to finish my article, I’ll say something. At the end of my presentation, the attendees /part of which came from Varna especially for the tasting/ in addition to the expected „Goodbye!“, also asked me when am I planning a sequel. After the huge rush of positivism I didn’t need much time and efforts to plan the second tasting event. And so! I decided to continue what I’ve started on 25/04, but this time it will be conducted entirely by the team of Whiskeytemple /an integral part of it is and my girlfriend/, as my goal is to meet our little community with five whiskies from around the world. I don’t want to talk in advance, so expect details.
 Cheers, my friends and see you soon! 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии