Dark Mode On / Off

Balvenie 14 y.o. Caribbean cask single malt whisky

 Не знам дали вече съм споненавал, но освен стандартното уиски, преминало през бъчви от шери и бърбън изключително високо ценя всеки по-различен поглед над технологията по отлежаване на напитката, в частност по избора на бъчви, в които преди уискито се е плацикал ром, вино подсилено вино като порто или мадейра, а защо не и някакъв плодов ликьор. Затова отдавна се каня да напиша готовата статия за Balvenie 14 y.o. Caribbean cask single malt whisky, което е резултат от подобен експеримент и да ви представя моите впечатления. Признавам, че често се замислях и за покупката на цяла бутилка, но засега ще се задоволя с опита от мострата. 


 Уискито е едномалцово /т.е. дестилирано само в рамките на Balvenie/ и почти целия си живот е прекарало в „традиционни дъбови бъчви“. Какво ще рече това? Предполагам, че става въпрос за използвани вече бърбън бъчви, в които е възможно да е съхранявано уиски на Балвени, т.е. да не са „first-fill“. Впоследствие, за кратък период уискито отлежава в бъчви, в които преди това е имало карибски ром /West Indian rum/, които са селектирани от мастър дестилъра на Балвени Дейвид Стюарт /за който имам блед спомен, че вече е пенсионер/. Ромът е заменян с уискито, което прекарва там няколко месеца, може би и по-малко. Затова дестилатът е означен като финиширал в бъчви от ром, а не изцяло съзрял в такива. 


 А сега няколко думи за дестилерията, които вече може да срещнете в ревюто ми на Balvenie 12 Doublewood single malt whisky. Дестилерията на Balvenie е построена през 1892г. от Уилям Грант /онзи господин, положил началото и на Grant`s/ в Дъфтаун, в непосредствена близост до сградата на Glenffidich /също собственост на Grant`s/ и делейки с нея водата на извора Роби Дю. Идеята на Грант била с построяването на Balvenie /Балвени/ да подпомогне  дейността на Гленфидик, основана 6 години по-рано. Част от малца бил насочен за допълването на блендираното уиски Grant`s. През 70-те години търсенето на малцови напитки се увеличило. Това принудило Grant`s да построят нова дестилерия – Kininvie / Кининви/, чиято продукция заменила малца на Балвени в уискито Grant`s. Към настоящия момент Балвени и Гленфидик се стремят да удовлетворят глобалните нужди от едномалцови напитки, като малка част от продукцията им се ползва в блендираното уиски Monkey Shoulder. Годишното производство възлиза на 5,5 млн. литра, а тенденцията е то дори да се увеличи, тъй като търсенето на продукти на дестилерията се покачва. Освен с качество марката е добила популярност и с факта, че разполага със собствено поле за ечемик, както и че има собствен цех за производство на бъчви. 


 И сега за златото в чашата. 
 Аромат – мармалад от сливи, бърбън нотки, сладост, сушени плодове, цитрус – портокал и портокалова кора с ванилия, сладкиш, слаба пикантност, карамел, лека тревиста нотка /цветен букет/, щипка канела, ябълки с канела, дървесност, кафе, но по-скоро като аранжировка към сладкиш, отколкото като напитка, боровинки, микс от тъмни плодове, слаб ацетон. Уискито е 43-градусово и не добавих вода. Вкус – ром, ванилия, джинджифил, слаба сладост, сушени плодове /стафиди/, розов цвят, масленост, дървесност, сини сливи, нотка меласа. Финал – среден, лека горчивина, която предполагам се дължи на взаимодействието с дъбовите бъчви /някои казват, че се усещат танини/, бърбън, масленост, сладост, мед, сладостта се засилва, лека тревиста нотка, лешници. 
 Оценка: 86,5/100. Цена: варира между 120-180 лв.


 Balvenie 14 y.o. Caribbean cask single malt whisky

 I don’t know if I have already mentioned, but besides the standard whisky matured in sherry and bourbon casks, I very highly appreciate every different look over the technology in aging the distillate, particularly in the selection of casks, which before the whisky were filled with rum, fortified wine such as Port or Madeira and why not some fruity liqueur. So for quite some time I was going to write the finished article about Balvenie 14 y.o. Caribbean cask single malt whisky, which is result of a similar experiment and present to you my impressions. I admit I often thought about purchasing a bottle of it, but for now I’ll settle with the experience of the sample.


 The whisky is single malt /i.e. distilled only within Balvenie/ and it has spent almost its entire life in „traditional oak casks“. What does that mean? I suppose that it comes to already used bourbon barrels, in which it is possible to has been stored Balvenie whisky, i.e. they aren’t „first-fill“. Subsequently, for a short period of time the whisky is aged in barrels, which previously contained Caribbean rum /West Indian rum/, which are selected by the Balvenie master distiller David Stewart /for which I have a faint memory that he is already retired/. The rum is replaced with whisky, which spends several month there, perhaps less. Therefore the distillate is marked as finished in rum casks, not fully matured in them.


 And now a few words about the distillery, which you can already meet in my review of Balvenie 12 Doublewood single malt whisky. The Balvenie distillery was built in 1892 by William Grant /that same gentleman, who launched and Grant`s/ in Dufftown, nearby the building of Glenfiddich /also owned by Grant`s/, and sharing its water source, the Robbie Dhu springs. The idea of Grant was the construction of Balvenie to support the work of Glenfiddich, founded six years later. Part of the malt was directed to complement the Grant’s blended whisky. The demand for malt beverages increased in the 70’s. This forced Grant`s to build a new distillery – Kininvie, whose production replaced the malt of Balvenie in Grant`s whisky. At present, Balvenie and Glenfiddich strive to meet the global needs for single malt drinks, as a small part of their production is used for Monkey Shoulder blended whisky. The distillery has an annual output of 5.5 million liters, and it even tends to increase as the demand for the distillery’s products is rising. Besides with quality, the brand gained popularity with the fact that they grow their own barley and have their own cooperage for the production and repair of casks.


 And now about the gold in the glass.
 Aroma – plum jam, bourbon notes, sweetness, dried fruits, citrus – orange and orange peel with vanilla, cake, slightly spicy, caramel, light grassy notes /floral bouquet/, a punch of cinnamon, apples with cinnamon, woodiness, coffee, but more like an ingredient in a cake rather than drink, blueberries, a mix of dark fruits, light acetone. The whisky is 43% and I didn’t add water. Taste – rum, vanilla, ginger, slight sweetness, dried fruits /raisins/, rose blossom, buttery, woodiness, prunes, a hint of molasses. Finish – medium, slight bitterness, which I guess is due to the interaction with the oak barrels /some say they feel the tannins/, bourbon, buttery notes, sweetness, honey, the sweetness intensifies, a light grassy note, hazelnuts. Assessment: 86,5/100 Price: varies between 120-180 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии