Dark Mode On / Off

„Live with chivalry“ или си карай на гроздова?

Chivas Regal 12y blended scotch
 Навярно фразата „Live with chivalry“ ви е  позната и ако не помните от къде, то да ви подсетя – от промиващата съзнания кутия, а именно – телевизорът и служи като мото на Чивас Регал. Отдаде ми се сгоден повод да тествам бутила 12-год. Чивас, подарен ми преди време, за да разбера годен ли съм да живея по кодекса на джентълмена.

 Преди да пристъпя към бележките по същество следва да направя няколко уточнения. Първо, това е първата бутилка, която попада при мен без бандерол или етикет на вносител, изписан на български, което ме изненада неприятно още преди отварянето на капачката. На следващо място след отварянето ѝ констатирах, че бутилката е с дозатор, което също ме разочарова /все пак не говорим за евтин алкохол/ и ме усъмни относно произхода на пивото. Отделно от това, бутилката също не беше излята идеално и отстрани се забелязваше вертикална ивица, останала при производството. Щях да забравя, на етикета скочът е означен като „blended“, докато на снимки из нета попаднах на друг надпис – „premium scotch“. Но стига толкова „преднамереност“ …
 Дойде ред и на историческия преглед на марката. Към настоящия момент е собственост на французите от Перно Рикар. Компанията Chivas Brothers е основана в началото на 19в. – през 1801г. в Абърдийн, като в мървите си мигове братята са се завимавали с търговия на луксозни за времето си стоки – кафе, екзотични подправки, ром, коняк и т.н. През 60-те год. на 19в. братята навлизат в производството на уиски като произвеждат последователно уискитата „Royal Glen Dee“ и „Royal Strathythan“. В началото на 20-ти век започват производство на уискито „Chivas Regal“, което изнасят за Северна Америка, където напитката бележи успехи до момента на въвеждането на „Сухия режим“.  След Втората светова война марката се завръща с гръм и малц на сцената, ставайки все по-популярна. И така и до днес …
 Сега за моите впечатления. Цветът беше тъмен, като на тъмен карамел или тофи, както го наричат някои. Ароматът … Съдържимото в Glencairn-a „мълчеше“ като партизанин. Трудно усетих спецификите му, което пак подхрани съмнения за „неистинност“ на течността. Все пак мога да го определя като умерен, със доловима сладка нотка. Вкусът ми се стори благ, което ми се стори невероятно, при все че съм чувал, че Чивас е малко по рязък. Нотки на ванилия, дърво и сладко. Послевкусът изчезна бързо, оставяйки спомени за сладко. И до там … Не си паснахме с бутилката, което личи и от оцената ми – 3,2/6. Може би грешката е в мен, не знам. Но така и не получих отговор на въпроса си дали алкохолът беше „нашенски“. Не изключвам и тази хипотеза, тъй като брандът е познат на нашия пазар и идеален обект за фалшифициране. Дали бих повторил – да, с познавателна цел. Какви са вашите впечатления?


„Live with chivalry” or keep on with grape raki


 Probably the phrase „Live with chivalry“ seems familiar to you and if you don’t remember from where, let me remind you – from the brainwashing box, namely – the TV and is used as a slogan of Chivas Regal. I had an appropriate occasion to test a bottle of Chivas 12 y.o. given to me as a gift some time ago, to understand am I suitable to live by the code of the gentleman. 
 Before to proceed to my notes essentially, I should make some clarifications. Firstly, this is the first bottle without banderol and import label written in Bulgarian that I came upon, which surprised me unpleasantly even before opening the cap. Next, after its opening I found that the bottle has a dispenser, which also disappointed me /after all, we’re not talking about a cheap alcohol/ and I was doubtful about the origin of the liquid. Apart from this, the bottle also wasn’t poured perfectly and at the sideways could be seen a vertical line remained from the manufacturing. I almost forgot, the scotch is labeled as „blended“, while on the pictures in internet I came across another inscription – „premium scotch“. But enough „forethought“…
 It’s time for the historical preview of the brand. Currently, it’s owned by the French Pernod Ricard. The Chivas Brothers Company is established at the beginning of 19th century – in 1801 in Aberdeen, as in their „dead“ moments the brothers have been trading with luxury for its time goods – coffee, exotic spices, Caribbean rums, cognac, etc. In the ’60’s of 19th century the brothers have entered into manufacturing of whiskey with the successively production of the whiskies „Royal Glen Dee“ and „Royal Strathythan“. In the early 20th century has began the production of „Chivas Regal“ whiskey, which was exported to North America, where the drink was a success until the introduction of Prohibition. After World War II, the brand is back with a bang and malt on the stage, becoming increasingly popular. And so is today …
 Now my impressions. The color was dark, as dark caramel or toffee, as some call it. The aroma… The content of the „Glencairn“ was „silent“ as a partisan. I hardly felt its specifics, which once again has fueled doubts about „falsity“ of the liquid. However, I can define it as moderate, with a perceptible hint of sweetness. The taste seemed good to me, which seemed unlikely, although I have heard that Chivas is a bit abrupt. Notes of vanilla, wood and sweet. The aftertaste disappeared quickly, leaving reminders of jam. And that’s it..We haven’t really suited with the bottle, which is evident from my assessment – 3.2 / 6. 
 Maybe the problem is with me, I do not know. And also I didn’t receive the answer to my question whether the alcohol was „ours“. I don’t exclude and this hypothesis since the brand is known on our market and is great target for adulteration. Whether I would like to taste it again – yes, with cognitive purpose. What are your impressions?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии