Dark Mode On / Off

Arran 10 y.o. single malt whisky

 „От о-в Аран с любов!“ 
 Аран, освен едноименен остров на запад от полуостров Кембълтаун в Шотландия е и родното място на една млада дестилерия, основана през 1993г. от Харолд Къри, преди това заемащ отговорен пост в компанията Chivas, която се досещате какво произвежда – точно така, бленд уискито на Chivas Brothers. Дестилерията Arran е единствената функционираща на острова и е разположена до градчето Лохранза.

 Това я прави първата законно функционираща дестилерия, за последните близо 200 години, след като предшественика `и /Lagg/ е затворил през далечната 1837г. Отново нещичко за датата на основаването на Аран. На бутилките от бранда има изгравирани две птици, които се оказаха от вида „златен орел“. Именно такава двойка е гнездила в близост до строящата се сграда на Аран и тъй като видът е застрашен строежът е бил временно преустановен, докато орнитолозите не са се погрижили за величествените птици. Гнезденето е забавило строежа, но пък е вдъхновило хората зад марката да обвържат историята `и с тази на красивите животинки. Както виждате, уиски под името „Arran“ се произвежда от сравнително скоро – от около 20 години, но за сметка на това екипът от дестилерията се старае да презентира интересни и нови видове годишно, като тези дестилати, финиширали матурацията си във винени бъчви или в бъчви калвадос/преди няколко дни се сдобих с бутилка Arran Amarone cask finish, която е част от тази им серия и освен с висок алкохолен градус /50%/ се отличава и със стареене в бъчви от италианското вино амароне. Надявам се скоро да я ревюирам./. Освен тях на пазара са достъпни /силно казано с оглед малкия производствен обем – реално около 130 хил. литра годишно/ и Arran 10 y.o. single malt whisky, което представям в тази статия, както и Arran 14 y.o. single malt и лимитираният Arran 18 y.o. single malt whisky, който може би е и най-старият достъпен дестилат на дестилерията. Освен тях са налични и редица разновидности, предлагани от независими бутилировачи, както и тези, носещи името на шотландския поен Робърт Бърнс, който освен символ на шотландската поезия, е и пример как един данъчен чиновник, натоварен със събирането на акциза от дестилериите, каквато длъжност е заемал той, може да е и влюбен в малцовата напитка. Интересен факт е, че единствено дестилерията на Arran има правото да ползва негова снимка и подпис на етикетите си, тъй като организира и финансира събития в негова чест. Истинската красота и сила на уискито на Аран за мен обаче е фактът, че течността не е студено филтрирана и цветът `и не е подсилван с карамел /поне сред бутилките, които аз съм срещал/. Алкохолният градус от 46 при 10-годишния дестилат също радва и предвещава по-голям обем от аромати. Именно на това уиски са посветени и следващите ми редове.

 Аромат – силен и някак свеж, веднага се разнесе из стаята, силно плодов /сливи, ананас, пъпеш, зелени ябълки/, обилна пикантност /джинджифил и канела/, карамел, „зелена“, тревиста нотка, напомняща ми на ирландско single pot still whisky /смес между покълнал и непокълнал ечемик/ като Redbreast, слаба парфюмност, сладост, дървесност, като пиперливостта доминира. Добавих вода и то на няколко пъти /т.е., по няколко капки/. С нея мирисът навя асоциация за сладко от кайсии и праскови, като изпъкна и карамелът. Вкус – сладост, но и силна, отчетлива пикантност, в резултат на която езикът изтръпва при продължително заиграване с течността в устата, плодове, спомен за бърбън, ванилия и лека „метална“ нотка /специфично усещане, което понякога се среща при по-младите уискита/. С вода – още плодове, слаба горчивина и нестихваща пиперливост. Финал – траен, сладко-пиперлив, маслен, малцова сладост, която се засилва, плодов конфитюр. С вода – кайсиеви ядки и еспресо /горчивина/, ананас и сладост, която остава дълго като спомен. 
 Оценка: 84-85/100.    
Arran 10 y.o. single malt whisky

 
 

„From Isle of Arran with love!“
 Except an eponymous island west of the Campbeltown peninsula in Scotland, Arran is also the birthplace of a young distillery, founded in 1993 by Harold Currie, who has  previously occupied an important position in Chivas, which you can guess what produces – that’s right, Chivas Brothers scotch blended whisky. Arran distillery is the only one functioning on the island and is located near the town of Lochranza.


 This makes it the island’s first legal distillery for over 200 years, after the last legal one – the ‘Lagg’ distillery, had closed in 1837. Another thing about the founding date of Arran distillery. The bottles of the brand have two birds engraved on them, which turned out to be Golden Eagles. Exactly a pair of Golden Eagles built their nest on a cliff near the distillery during its construction and since they are a protected species, construction of the building was temporarily halted, until the ornithologists took care of the majestic birds. The nesting delayed the construction, but it has also inspired the people behind the brand to link its history with this of the beautiful creatures. As you can see, whisky under name „Arran“ is being produced from relatively soon – since about 20 years, but at the expense of that, the people from the distillery try to present interesting and new releases yearly, like these distillates finished their maturation in wine casks or Calvados barrels /a few days ago I got a bottle of Arran Amarone cask finish, which is part of this series and except its high alcohol content /50%/, another distinctive feature is its finish in Amarone wine casks, an Italian red wine. I hope to present you its review soon./ Besides these, on the market can also be found /strong words, having in mind the small production capacity of about 130,000 litres per year/ and Arran 10 y.o. single malt whisky, which I present in this article, as well as Arran 14 y.o. single malt and the limited edition of Arran 18 y.o. single malt whisky, which is probably the oldest available distillate of the distillery. Also available are a number of varieties offered by independent bottlers, as well as those bearing the name of the Scottish poet Robert Burns, who is not only a symbol of the Scottish poetry, but also and example of how a tax-collector charged with the collection of excise duty from the distilleries, a position he held, can also be in love with the malt drinks. An interesting fact is that the Arran distillery is the only whisky company allowed to officially use his image and signature on their labels, as they organize and finance events in his honor. For me, the real beauty and strength of the Arran whisky is the fact that the liquid is non-chill filtered and has no artificial colouring added /at least among the bottles that I’ve met/. The alcohol content of 46% also speaks well for the 10-year-old distillate and predicts a greater range of flavors. This is exactly the whisky I dedicated my following lines to.


 Aroma – strong and kind of fresh, immediately spread around the room, strongly fruity /plums, pineapple, melon, green apples/, generous spiciness /ginger and cinnamon/, caramel, „greenness“, grassy notes reminding me of Irish single pot still whiskey /a mixture of malted and unmalted barley/ like Redbreast, slight „perfume“ notes, sweetness, woodiness, as the pepperness dominates. I added water. A few times / i.e. a few drops several times/. Thereafter, the scent brought me association of apricot-peach jam and the caramel stood out. Taste – sweetness, but also strong, distinct spiciness, as a result of which the tongue tingles after a longer swirling of the whisky in the mouth, fruits, a memory of bourbon, vanilla and a light metallic taste /a specific sensation that sometimes occurs in younger whiskies/. With water – more fruits, low bitterness and unabated pepperness.  Finish – long-lasting, sweet and peppery, buttery, malty sweetness that intensifies, fruit jam. With water – apricot kernels and espresso /bitterness/, pineapple and sweetness, which leaves a lasting sensation in the mouth. 
Assessment: 84-85/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии