Dark Mode On / Off

Scapa 12 y.o. single malt whisky

 Пили ли сте Scapa? Не? А Ballantine`s? E, тогава значи сте опитали и част от малцовия дестилат на тази малка дестилерия. Освен малцово уиски дестилерията предлага и кехлибар за блендовете на Ballantine`s whisky, което ми напомня, че трябва да опитам Ballantine`s Christmas Reserve, който е сътворен в по-ограничено количество и е замислен като вкусна коледна напитка.

 Какво може да си кажем за Scapa? Първо, дестилерията се намира на остров Оркни, където се намира и сданието на Highland park. Макар и конкуренти служители на Highland park са оперирали в сградата на Scapa във времето, в което тя е била затворена, поддържайки частично процеса на дестилация. Второ, Scapa е малка дестилерия, чиито производствени възможности не надхвърлят 1 000 000 литра годишно, макар че тези стойности на практика не се достигат. В дестилерията работят няколко човека и то само през няколко дни от седмицата. Scapa e и втората най-северна дестилерия, намираща се южно от Highland park. Има една друга особеност, която е по-съществена за профила на уискито, което потича там – водоизточникът, който служи за целите производството минава през торфени слоеве и това подсказва, че уискито би имало и торфен профил. От друга страна, малцът не се суши на торф, което компенсира състава на водата. От личните си наблюдения мога да кажа, че торфът е съвсем слабо доловим при 12 и 14 г. Scapa. Може би по-осезаемо при Scapa 12, без обаче това да превръща уискито в такова от „Айла“ вид, което мен ме радва, тъй като прекомерният торф доминира над останалите качества на уискито. Има още неща, които мога да спомена за историята на марката, но ще ги вместя в следващата статия, посветена на Scapa 14 y.o. single malt whisky. От заглавието на статията се досещате, че сега ще ви запозная с най-младия представител на Scapa, който обаче както и 14-год. вече е рядкост и може да се намери на много малко места. Моята мостра напълних в бар Masterpiece в София, а в магазинната мрежа може да намерите единствено Scapa 16 y.o., която е единственият малц, който в момента дестилерията произвежда /статията е писана през 2014г., когато все още 16-годишната Скапа не бе заменена от дестилат без посочени години/.

 Аромат – сушени плодове, дървесен, ликьор, пикантен, сладникав, торфен, карамел. Вкус – „торф“ /асоциация с пръст/, който бе по-силно проявен тук, отколкото при Scapa 14, където почти отсъстваше. Восък, мед, пиперливост и лека горчивина. Финалът е със средна продължителност, опушен, носи нотки мед, пиперливост, след което се проявява и сладостта от сушените плодове. 
 Оценка: 85-86/100. Цена: неизвестна. 

 В обобщение: отдаде ли ви се възможност дайте шанс на този дестилат. Интересен е и има какво да предложи.
 Scapa 12 y.o. single malt whisky

 
 

 Have you ever drunk Scapa? You haven’t? What about Ballantine’s? Well, then you’ve tried and a part of the malt distillate of this small distillery. Besides malt whisky the distillery also offers „liquid amber“ and for the blends of Ballantine`s whisky, which reminds me that I should try Ballantine`s Christmas Reserve, which is created in a limited quantity and is intended as a tasty Christmas drink.


 What can we say about Scapa? First, the distillery is located on the island of Orkney, where is situated and the building of Highland park. Albeit competitors, employees of Highland park were operating in the building of Scapa and partially maintained the distillation process, during the time when it was closed. Second, Scapa is a small distillery, whose production capacity does not exceed 1,000,000 litres per year, although these values are not being achieved practically. The distillery is run by just a few people and only in some days of the week. Scapa is the second most northern whisky distillery, located south of Highland park. There is another feature that is more significant for the profile of the whisky which flows there – the water source, serving the production purposes, passes through peat layers and this suggests that the whisky would have and peat profile. On the other hand, the malt is not dried with peat, which compensates the composition of the water. From my personal observations, I can say that the peat is very slightly perceptible in Scapa 12 y.o. and 14 y.o. Perhaps more tangible in Scapa 12, without, however, turning the whisky in such of an „island, Islay“ type, which makes me glad, as the excessive peat dominates over the other qualities of the whisky. There are more things, that I can mention about the history of the brand, but I’ll include them in the next article, dedicated to Scapa 14 y.o. single malt whisky. As you can guess from the name of the article, I’ll present you the youngest representative of Scapa, which together with the 14-year-old distillate, has become rare and can be found in a very few places. I filled my sample in bar Masterpiece, in Sofia, and in stores can be found only Scapa 16 y.o., which is the only malt distillate currently produced by the distillery.


 Aroma – dried fruits, woody, liqueur, spicy, sweetish, peaty, caramel. Taste – peat, which here was more pronounced than in Scapa 14, where is almost absent. Wax, honey, peppery and slightly bitter. The finish is of medium length, smoky, honey, peppery, then appears and dried-fruit sweetness. 
 Assessment: 85-86/100. I have a few more grams left in the sample and after having them finish, I’ll add to the current notes.


 In summary: If you get the opportunity give a chance to this distillate. It is interesting and has a lot to offer.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии