Dark Mode On / Off

The Spice Tree blended malt whisky

  
 Днес ще ви представя едно „незаконно уиски“. Как звучи само – „незаконно уиски“! Добре, преувеличавам и търся вниманието ви с този увод, но The Spice Tree blended malt whisky на компанията Compass Box някога е било определено от Шотландската уиски асоциация като противоречащо на установените практики в процеса на производството на уиски и затова производителите му, под страх от съдебни процеси, са преустановили предлагането му. И колкото и да звучи странно, клиентите и ценителите на вкусното уиски са заели позицията на компанията Compass Box. 

 За какво става въпрос? Първо няколко думи за компанията. Тя не дестилира течността. Закупува я както повечето независими бутилировачи и по своя преценка я оставя да отлежи, след което я комбинира, блендира с друг малцов или зърнен дестилат. Compass Box би могла да бъде наречена бутикова организация, тъй като пуска на пазара напитки в по-ограничен обем, но при засилен контрол за качеството. Основана е през 2000г. от американецът Джон Глейзър, който преди това е заемал позицията на Световен маркетингов директор в Johnnie Walker. Движещата `и сила е отношението към купувача, което се проявява на първо място при закупуването на основния продукт – уискито. В бутилки на Compass Box може да се открие уиски от Хайлендс, Спейсайд и Айла /Clynelish, Ardmore, Caol Ila, Glen Elgin, Laphroaig, Teaninich/, което след първоначалния период на стареене се премества в друг вид бъчви. По правило лично селектирани от хората от малката компания, при това от едни от най-добрите райони в Европа. С други думи, качественото уиски се обгрижва внимателно през целия му престой в ръцете на Compass Box като му се осигуряват и едни от най-добрите условия за последваща матурация. А този факт не е без значение, защото именно бъчвата определя в най-пълна степен развитието на уискито, а в днешно време, когато търсенето е прекомерно, много от големите производители неглижират подбора на качествено дърво, от което страда и финалния продукт. Друго проявление на отношението на марката е това, че уискито не е студено филтрирано и не се добавя оцветител карамел Е150.  

 А защо в началото определих уискито като „незаконно“? Да сме на ясно – нищо укоримо не се случва при производството му. Когато обаче се появява за първи път на пазара /2005-2006г./ Шотландската уиски асоциация, която представлява обединение или сдружение на уиски производители вижда основание за притеснение. Към онзи момент хората от Compass Box поставят уискито в бъчви за последваща матурация, в които са разположили висококачествени летви от френски дъб /ако не бъркам/, които макар и след кратък престой успяват да придадат чудесен привкус и характер на течността /отново проявление на отношението на бранда към продукта/. Това не остава незабелязано от ценителите на благинката и тя започва да се продава изключително добре. Забелязват го и хората от Асоциацията и намират нещо нередно в процеса – идеален повод да заплашат Compass Box със съдебни дела, в случай, че не прекрати производството на The Spice Tree blended malt в този му вид. От компанията производител не са съгласни, както и любителите на вкусното уиски във Великобритания, на страхът от съдебни разноски и дела ги мотивира да се съобразят с крайния разпоредителен акт. И тогава продукта им започва да се продава още по-добре. Придобива почти колекционерски статут, но за нещастие /в случая/ производството изначално не е било голямо и бутилките от версия 1.0. отдавна са разграбени. Няколко години по-късно Compass Box решава да възобнови линията „The Spice Tree“ и пуска нова партида, част от която е и бутилката, която аз пробвах. Забраната за използване на дъбовите летви е заобиколена – привидво се спазва изискването на Асоциацията, но в бъчвите отново се поставя качествен дъб, макар и по друг начин. Именно на това се дължи и пикантния характер, комплексния дух на Spice Tree, който на мен ми доста ми хареса. И мисля, че е време да ви кажа защо.

 Аромат – силен, някак свеж, плодови бонбони, роза, дъвка, сладникав, лимонов чийзкейк, ванилия, лимонада, дървесност, праскови, сладолед с вкус/аромат на пъпеш, тирамису, ябълки, круши, слаби сушени плодове и обилно праскови. Течността е с алкохолен градус от 46 и добавянето на вода е препоръчително. След няколко капки ароматът разгърна потенциала си. Долових още продове /сушени и свежи/, сладост и още дървесност. Вкус – силно пиперлив и пикантен /оправдава си името/, горчив, предполагам заради танините в дървото, мед, парене по върха на езика, ядки, сушени плодове. С вода – сладост, пикантността намалява, но паренето като от люта чушка си остава. Финал – траен, пикантност, горчивина, масленост, сушени плодове, отново мед, бадеми, дъвка и плодовост. С вода – повече мед, праскови, сладост. 
 Оценка: 87/100. Цена: 90-100 лв

 В обобщение: чудесно уиски. Пикантността, която името загатва е налице и в случая е доста красива. 


The Spice Tree blended malt whisky

 
 
 

 Today I’ll present you one „illegal whisky“. What an expression – „illegal whisky“! Okay, I exaggerate and seek your attention with this introduction, but The Spice Tree blended malt whisky of the Compass Box Whisky Company, was once defined by the Scotch Whisky Association as an opposite to the established practices in the production of whisky, and so its manufacturers stopped offering it, because of fear of court processes. And it may sound weird, but the customers and connoisseurs of this  delicious whisky have taken the position of the Compass Box Company.
 What is it about? First, a few words about the company. They do not distill the liquid, but buy it as most independent bottlers and leave it to mature at their discretion, then combine it, blend it with another malt or grain distillate. Compass Box could be called a boutique organization, as it launches drinks in a limited quantity, but under enhanced quality control. It was founded in 2000 by the American entrepreneur John Glaser, who previously held the position of global marketing director at Johnnie Walker. Driving force is the attitude towards their customers, which occurs primarily in the purchase of the main product – the whisky. In the bottles of Compass Box can be found whisky from Highlands, Speyside and Islay /Clynelish, Ardmore, Caol Ila, Glen Elgin, Laphroaig, Teaninich/, which after the initial period of aging are moved to another type of barrels. As a rule, personally selected by the people from the small company, and moreover from some of the best areas in Europe. In other words, the qualitative whisky is carefully cared throughout its entire stay in the hands of Compass Box, as it is being provided with some of the best conditions for further maturation. And this fact is not irrelevant, because exactly the barrel determines to the fullest extent the development of the whisky, and nowadays, when the demand is excessive, many large manufacturers neglect the selection of quality wood, which negatively affects the final product.  Another manifestation of the attitude of the brand is that the whisky is non-chill filtered and has no caramel colouring added.
 And why did I define the whisky as „illegal“ at the beginning? To be clear – nothing objectionable happens during it manufacturing. However, when it first appeared on the market /in 2005-2006/, the Scotch Whisky Association, which is a union or association of whisky producers, sees reason for concern. At that time, people from Compass Box put the whisky for further maturation in casks, which are paneled with high quality French oak battens /if I am not mistaken/, which even after a short stay manage to give a great flavor and character to the liquid /again manifestation of the brand’s attitude toward the product/. This did not go unnoticed by the connoisseurs of the drink and it began selling very well. It was also noticed by the people of the Scotch Whisky Association and they found something wrong with the process – perfect opportunity to threaten Compass Box with lawsuits, if they did not stop production of The Spice Tree blended malt as such. The company does not agree, as well as the admirers of the delicious whisky in Britain, but the fear of legal costs and cases motivates them to comply with the final administering act. And then their product began selling even better. It acquired almost collectible status, but unfortunately /in this case/ the initial production was not big and bottles of version 1.0 have long been exhausted. A few years later Compass Box decided to resume „The Spice Tree“ line and released a new batch, part of which is the bottle that I tried. Prohibiting the use of oak laths was surrounded – seemingly the requirement of the Association was respected, but the quality oak was again putted into the barrels, albeit in a different way. This exactly is the reason for the spicy character and complex spirit of Spice Tree, which I quite liked. And I think it’s time to tell you why.
Aroma – strong, kind of fresh, fruit candies, rose, chewing gum, sweetish, lemon cheesecake, vanilla, lemonade, woodiness, peaches, ice cream with melon aroma/flavor, tiramisu, apples, pears, weak dried fruits and plenty of peaches. The alcoholic strength of the whisky is 46% and the addition of water is recommended. After a few drops the aroma unfolded its potential. I caught more fruits /dried and fresh/, sweetness and more woodiness. Taste – strongly peppery and spicy /justifies its name/, bitter, I guess because of the tannins in the wood, honey, burning feeling on the tip of the tongue, nuts, dried fruits. With water – sweetness, the piquancy decreases, but the burning sensation as of a hot pepper remains. Finish – lasting, spiciness, bitterness, buttery, dried fruits, honey again, almonds, chewing gum and fruitiness. With water – more honey, peaches, sweetness. Assessment: 87/100


 In summary: a wonderful whisky! The piquancy implied by its name is available and quite beautiful in this case.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии