Dark Mode On / Off

Maker`s Mark Kentucky straight bourbon

 Maker`s Mark е вид бърбън, произвеждан в Кентъки, чиито корени могат да бъдат открити още в края на 18-ти век. Възникването на марката се свързва с Робърт Самуелс, който през 1783г. започнал дестилацията на уиски за личните си нужди. По-късно била основана дестилерия, която започнала комерсиално производство на бърбън. В действителност, познатият ни дестилат бива презентиран сравнително скоро – през 1958г., когато наследник на рода Самуелс – Бил Самуелс започва да произвежда Maker`s Mark в закупената от него „Burks Distillery“ в Лорето, Кентъки. 

 60-те и 70-те години носят славни времена на марката, като през 1974г. дестилерията е обявена за Паметник на културата. По-късно е закупена от канадската компания Hiram Walker, а по-късно и от Jim Beam. И след кратките бележки за историята на дестилерията да спомена нещо и за самата напитка. Може би повечето от вас са обръщали внимание на квадратната форма на бутилката, както и на красивия червен восък, обгръщащ тапата. Течността е с градус от 45 /преди години е имало идея алкохолният градус да бъде понижен, но под общественото влияние тази идея е отхвърлена/. На етикета няма отразяване на възрастта на бърбъна, като данните сочат, че уискито е 6-годишно. Бъчвите в помещенията се разместват, за да се получи почти еднакъв продукт и то по едно и също време, готов да бъде бутилиран. Освен това в сместа не се ползва ръж, а пшеница. 

 Аромат – дървесна нотка, пияни вишни, ферментирали череши, бор, смола, пикантност, която ми напомни на ръж, ликьор от праскови, сладост, ванилия, карамел и още ферментирали плодове. С вода – карамелизирана захар, доза цитрус. Вкус – джинджифил, дървесен, череши, маслен. С вода изпъкнаха дървесност шите и още плодове. Финал – среден, плодов, отново открих череши, сладост и масленост.
 Оценка: 86,5/100. Цена: 40-50 лв по спомен.
 Maker`s Mark Kentucky straight bourbon

 
 

 Maker`s Mark is a type of bourbon produced in Kentucky, whose roots can be found in the late 18th century. The emergence of the brand is associated with Robert Samuels, who in 1783, started distilling whiskey for his personal needs. Later was founded distillery, which began commercial production of bourbon. In fact, this familiar distillate is presented relatively soon – in 1958, when the successor of the Samuels family – Bill Samuels, began producing Maker`s Mark in the purchased by him Burks Distillery in Loretto, Kentucky.


  The 60’s and 70’s bring glorious times for the brand, as in 1974 the distillery is designated as a National Historic Landmark. It was later purchased by the Canadian company „Hiram Walker“, and later by Jim Beam. And after brief notes about the history of the distillery, to mention something about the beverage itself. Maybe most of you have paid attention to the square shape of the bottle and to the beautiful red wax covering the cap. The liquid contains 45% alcohol by volume /years ago there was an idea, the alcoholic strength to be reduced, but under public influence this idea was rejected/. There is no indication for age of the bourbon on its label, as data suggest that the whisky is 6 year old. The casks in the premises are rearranged, to get almost identical product and for the same time, ready to be bottled. Furthermore, in the mixture is not used rye, but wheat.


 Aroma – woody note, drunken cherries, fermented cherries, pine, resin, spiciness, which reminded me of rye, peach liqueur, sweetness, vanilla, caramel and more fermented fruits. With water – caramelized sugar, a dose of citrus. Taste – ginger, woody, cherries, buttery. With water increased woody notes, cherries and more fruits. Finish – medium in length, fruity, I found cherries again, sweetness and buttery. 
 Assessment: 86,5/100

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии