Dark Mode On / Off

Dewar`s White label blended whisky

 Между зачестилите ревюта на едномалцови уискита /т.е., такива дестилирани само в една една дестилерия/ се прокрадва и един бленд /смес между малцово и зърнено уиски/ – Dewar`s White Label whisky. В началото на развитието на блога бях ревюирал мостра от него, но тъй като ми се отдаде сгоден случай реших да повторя и да видя какво бих открил.

 Няколко думи за марката Dewar`s. Към днешна дата е собственост на Бакарди /Bacardi/ и e най-продаваният шотландски бленд в САЩ /и сред петте най-търсени в световен мащаб/. Историята на Дюарс започва пред 19-ти век, когато Джон Дюар /търговец на спиртни напитки/ полага началото на марката. Дюар продавал бленд уиски със своето име, което постепенно придобило популярност в баровете и хотелите. По-късно бизнесът бил подхванат от синовете му, под чието ръководство в края на 19-ти век бил представен и блендът „White Label“. Пазарът се разрастнал и освен Англия обхванал и САЩ. Партиди от това уиски „захранили“ и Белия дом, където тогавашния американски президент Бенджамин Харисън се радвал на пратките от Европа, заобиколен от томове книги и история. Уискито се радвало на популярност и на Острова, където фамилията Дюарс придобила собствеността върху още пет дестилерии, сред които Aberfeldy, Royal Brackla и Aultmore /собственост вече на Бакарди/. Освен това един от синовете Дюар бил възнаграден с рицарско звание от крал Едуард Шести. През идните години собствеността върху компанията се сменила няколко пъти, като контролът преминал през Distillers Company, Guinness, Diageo и за финал – Bacardi. Сред гамата продукти се открояват Dewar`s 12, Dewar`s 18 y.o. и Dewar`s Signature. За момента не са ми попадали, но затова пък бележките от срещата ми с White label тръпнат да бъдат споделени.

 Аромат – бърбън /ванилия и карамел/, плодове /сушени/, круши, аромат на кожа и кафе, лек бадемов ликьор и вед. Вкус – плодов, навя ми асоциации с глюкозен /или по-скоро фруктозен/ сироп, слабо пикантен, лека нотка „пръст“ и круши /зрели, сочни жълти круши/. Финал – къс до среден, сладост, която се проявява след минута – две, фруктоза, стафиди, доза малц, ядки /може би кайсиеви/.
 Оценка: 82/100. Цена: около 20-тина лева

 В обобщение: приятен и ненатрапчив бленд. Пиейки го не очаквайте ангелски хор и камбанен звън, тъй като уискито няма претенции да предложи нещо уникално. Но в никакъв случай това не означава, че не е вкусно. Допадна ми.  


 Dewar`s White label blended whisky
 

 Between the frequent reviews of single malt whiskies /i.e, those distilled in only one distillery/ insinuates and a blend /a mixture of malt and grain whisky/ – Dewar`s White Label whisky. At the beginning of the development of the blog, I have reviewed a sample of it, but as I got an appropriate opportunity, I decided to repeat it and to check what would I found.


 A few words about the Dewar`s brand. Currently owned by Bacardi, and it is the top-selling blended Scotch in the US /and among the five most sought worldwide/. The story of Dewar`s begins before the 19th century, when John Dewar Sr. /merchant of spirits/ launches the brand. Dewar sold blended whisky with his own name, which gradually gained popularity in the bars and hotels. Later, John’s sons joined the business, under whose leadership, at the end of 19th century was introduced and the „White Label“. The market has grown and spread not only in England, but also in the United States. Batches of this whisky were delivered and to the White House, where the then-US President Benjamin Harrison, enjoyed the consignments from Europe surrounded by volumes of books and history. The whisky enjoyed popularity and in the UK, where the Dewar family acquired ownership over five more distilleries, including Aberfeldy, Royal Brackla and Aultmore /already owned by Bacardi/. Furthermore, one of the Dewar’s sons was knighted by King Edward VI. In the following years, the ownership of the company changed several times, as the control passed through Distillers Company, Guinness, Diageo and the final – Bacardi. Among the range of products stand out Dewar`s 12, Dewar`s 18 y.o. and Dewar`s Signature. So far, I have not come across any of them, but so does the notes from my meeting with White Label are thrilled to be shared.


 Aroma – bourbon /vanilla and caramel/, fruits /dried/, pears, scent of leather and coffee, light almond-flavored liqueur and honey. Taste – fruity, gave me associations with glucose /or rather fructose/ syrup, slightly spicy, light note of earth and pears /ripe, juicy yellow pears/. Finish – short to medium, sweetness, which appears after a minute or two, fructose, raisins, a dose of malt, nuts /apricot kernels maybe/. 
 Assessment: 82/100.


 In summary: pleasant and unobtrusive blend. Drinking it, do not expect angelic choir and peal, as the whisky does not claim to offer something unique. But in any case, this does not mean that it is not tasty. I liked it. Price: around 20 lv. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии