Dark Mode On / Off

Glenmorangie 25 y.o. single malt whisky

 Поредицата ревюта на интересни уискита продължава с Glenmorangie 25 y.o. single malt whisky. Както може би се досещате това е уиски от високия ценови сегмент, което очаквано е и на завидна възраст и спокойно мога да го определя като „старо уиски“ /говорим за четвърт век/. Следващите бележки нямаше да бъдат възможни ако не бе изминалия Уиски фест 2014г., по време на който от Гленморанджи се бяха постарали да ни предложат изключително добър набор от техни уискита, сред които попаднаха Glenmorangie 18 y.o. single malt whisky /което се надявам скоро да ревюирам/, Glenmorangie Signet single malt /ревюто му може да намерите в архива на блога/ и Glenmorangie 25 y.o. single malt, което ви представям в тази статия.

 Мострата си напълних преди повече от два месеца. Много пъти си мислех да посегна към нея, но по различни причини отлагах. И ето че онзи ден, покрай първата година на блога реших, че е настъпил момента. 25-годишно уиски не се пие всеки ден и поводът ми се стори подходяща предпоставка за тази дегустация. А какво може да се каже за уискито? Идва при 43 % алкохолно съдържание. Част от живота си е прекарало в бъчви от бърбън, шери и бургундско вино. Бутилката от своя страна, както сами може да видите, е доста стилна, но това не е новина за продуктите на Glenmorangie, чиито външен вид е винаги на ниво и радват окото /а при вкусване и другите сетива/. Цената в западна Европа, в частност Великобритания, е около 240 паунда. В България течността също може да се намери, но при по-висока стойност. Доколкото успях да видя в чуждите сайтове бутилката е характеризирана като „рядко срещана“ или по-трудна за намиране, може би заради възрастта на уискито в нея /да не забравяме, че 25-год е най-младия дестилат/. Забелязва се и тенденция в повишаване на цената `и, което в някаква степен сочи, че след време течността под формата на неразпечатана бутилка би могла да стане с колекционерска стойност.

 Аз не разполагам с цяла бутилка и затова дилемата дали да я опитам, и да наруша целостта `и  или не стои. Грамчетата отлях внимателно в чашата, след което я оставих да подиша. След 20-25 минути пристъпих към разгадаване на аромата.

 Мирисът е нежен, в началото доста меден, шоколадов. Проявиха се и сушени плодове, в резултат на отлежаването в шери бъчви. Ванилията и дървесен аромат също са налице. Долових и заемки от периода, изкаран в бъчви от бърбън. Усетих още осезаемо кафе, за момент растение, което оприличих на лайка, коледен сладкиш със споменатите вече сушени плодове. Добавих и няколко капки вода, при което ароматът придоби лек ликьорен оттенък. Представих си шоколадов ликьор с кафе, към който се прибавиха сушени кайсии и сливи. Постепенно ми се стори, че откривам и лек парфюмен аромат, както и много слаба „земна“ нотка. Вкус – пикантен /джинджифил/, дървесен, ванилия и шери. Водата смекчи тона на пикантността за сметка на лека сладост, мед и сушени плодове. Финал – среден до дълъг. Мед, препечен сладкиш със сушени плодове, с канела и джинджифил. Сладост, масленост и мимолетен ликьор от череши. Водата донесе стафиди, сладкиш с маслен блат и пиперливост, която постепенно отстъпва на плодовете – първоначално сушени кайсии и най-вече сини сливи и стафиди, а впоследствие и тъмни горски плодове. На финала уискито ми се стори и леко сухо. 
 Оценка: 90-91/100. Цена: около 700 лв.

 В обобщение: качествен продукт, който идва под формата на пикантно и игриво уиски, носещо спомен за чудни сушени плодове, в съчетание с домашен сладкиш. Да си призная, ако не знаех възрастта на течността бих я оприличил на по-младо уиски. Бих повторил, стига да има къде и как. 🙂
 Glenmorangie 25 y.o. single malt whisky

 
 
 

 The series reviews of interesting whiskies continues with Glenmorangie 25 y.o. single malt whisky. As you might have guessed, this is a whisky from the high price range, which is expectedly on enviable age and can safely define it as an „old whisky“ /talking about a quarter-century/. The following notes would not be possible if not for the Whiskey fest 2014, during which the representatives of Glenmorangie had tried to offer us an especially good set of their whiskies, among which were Glenmorangie 18 y.o. single malt whisky /which I hope to review soon/, Glenmorangie Signet single malt /its review can be found in the archives of the blog/ and Glenmorangie 25 y.o. single malt, which I’m presenting you in this article.

 

 I filled my sample more than two months ago. Many time I thought of tasting it, but delayed it for different reasons. And here the other day, on the occasion the first year of the blog, I decided that the time has come. 25-year-old whisky is not for everyday consumption, and the occasion seemed an appropriate prerequisite for this tasting. What can be said about the whisky? It comes in 43% alcohol by volume. It has spent part of its life in bourbon barrels, Oloroso sherry casks and French Burgundy casks. The bottle itself, as you can see, is quite stylish, but that’s not news for the Glenmorangie products, whose appearance is always at a good a level and are delight to the eye /and to the other senses at tasting/. The price in Western europe, particularly the UK, is around £240. The liquid can also be found in Bulgaria, but at a higher price. As far as I could see in the foreign sites, the bottle is characterized as „rare“ or difficult to find, probably because of the age of the whisky in it /not to forget that 25-year-old is the youngest distillate/. There is a tendency to raise its price, which to some extent suggests that in time, the liquid in an unopened bottle like this, could become collectibles.
 I do not have a whole bottle and therefore I’m not facing the dilemma of whether to try it and break its integrity or not. I carefully poured the milliliters in the glass, then let it breathe. After 20-25 minutes I proceeded to unveiling of the aroma.
 The scent is delicate, pretty honeyed in the beginning, chocolate. Appeared and dried fruits as a result of the sherry cask aging. Vanilla and woody notes are also notable. I caught and borrowings from the period spent in bourbon barrels. I also perceived tangible coffee, and only for a moment I caught aroma of a plant that I likened to a camomile, Christmas cake with already mentioned dried fruits. I added a few drops of water, whereat the scent gained a slight liqueury hue. I imagined chocolate liqueur with coffee, to which were added dried apricots and plums. Gradually I found that I detect and light perfume scent, as well as very weak earthy note. Taste – spicy /ginger/, woody, vanilla and sherry. The water softened the piquancy at the expense of a light sweetness, honey and dried fruits. Finish – medium to long. Honey, baked cake with dried fruits, cinnamon and ginger. Sweetness, buttery and evanescent cherry liqueur. The water brings raisins, butter layer cake  and pepperness, which gradually gives way to the fruits – initially dried apricots and especially prunes and raisins, and subsequently dark forest fruits. At the final, the whisky seemed to me slightly dry.
 Assessment: 90-91/100.
 In summary: a qualitative product that comes in the form of spicy and playful whisky, bearing a memory of wonderful dried fruits, combined with homemade cake. To be honest, if I didn’t know the age of the liquid, I would say it is a younger whisky. I would repeat it, as long as there where and how.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии