Dark Mode On / Off

Kavalan Solist single malt whisky sherry cask

Финалът на тайванската серия ревюта на уиски от дестилерията Kavalan поставя Kavalan Solist sherry cask. Както и другият ревюиран от мен представител на линията, Kavalan Solist ex-bourbon cask, и този дестилат е едномалцов и е с алкохолен градус, гонещ завидните 59 единици. Не това ме впечатли обаче.

 Ако съм пропуснал да отбележа, уискито от линията Solist е нестудено филтрирано и е бутилирано с натуралния си цвят. Покрай феста имах възможността да разгледам бутилката, а благодарение на колегите от шуменската ни група и на Сашо в частност се докоснах до самия дестилат. Свързахме се с адаша от Tobacco bar и бутилката скоро се озова при нас. И тогава вече на светло успях да добия реална представа за краските в стъклото.

 Предполагам, че и вашата реакция е била аналогична на моята при вида на течността. Бях като ударен с мокър парцал. Каквото и да си говорим за възрастта на уискито, 3-годишният му живот не предполага такъв цвят.Тъмен махагонов тен. Цвят на Кока-кола ако щете. А какво ли се крие под тапата? При премахването `и бях атакуван от цяла армада шери нотки. Със сигурност това е уискито с най-богат шери аромат, което до момента ми е попадало. Бях чувал, че някои дори го наричат шери с вкус на уиски. Съжалявам, че още живеем в 21-ви век и екраните не могат да запечатат и предложат пъстротата, която бликна от гърлото на бутилката, а после и от чашата. Пикантност, силен шери/ мадейра мирис, кленов сироп, сушени сини сливи, кафе, тъмен шоколад, сушени кайсии, бренди, стафиди, ванилия, „Корни банан“ и лек ацетон. Всичко това изпъкна още преди да съм добавил водата. След нея нотките кафе, карамелизирани плодове, сладко от сливи и силен шери нюанс превзеха носа ми. Защитата бе сломена. Какво ли щеше да му донесе вкуса?

 И тук нещата малко се поразмиха. След това силно цветово и ароматно присъствие вкусът ми се загуби. Пиперливост, джинджифил и бренди. С вода стана някак пи-сух. Чудейки се кой ми открадна вкуса дойде ред и за финала. Сушени плодове, лека сладост и стафиди. „По дяволите, Владимире! Не го правиш както трябва – отпий пак!“ Повторих, но като че ли сетивата ми се бяха заключили на този шери гигант.
 
 Оценка: 86-87/100. 

 Обобщение: Ароматът обещава повече, отколкото вкусът може да предложи. Вярно, че хората по-лесно долавяме аромата отколкото вкуса, но тук ми се стори, че тук той „изостава някъде между етажите“. Комплексен аромат, при едно не до там компкексно уиски. За щастие имам още не малко материал от него и ще го повторя. Цена: 210 + лв.
 Kavalan Solist single malt whisky sherry cask

 
 
 

 The finish of the Taiwanese series of reviews of whisky from Kavalan distillery will be with Kavalan Solist sherry cask. As well as the other reviewed by me representative of the line – Kavalan Solist ex-bourbon cask, this one is also single malt and with alcohol content reaching the enviable 59%. However, that’s not what impressed me.
If I’ve missed to mention, the whisky from Solist line is non-chill filtered and bottled at its natural colour. During the Fest I had the opportunity to take a look at the bottle and thanks to the colleagues from our group in Shumen and to Alex in particular, I touched to distillate itself. We contacted my namesake from Tobacco bar and the bottle soon found itself with us. And then, on light, I managed to get a real impression of the colors in the glass.
I guess your reaction would be similar to mine at the sight of the liquid. I was like slapped with wet rag. Whatever we’re talking about the age of the whisky, its age of 3 years does not imply such a color. Dark mahogany tan. Coca-cola color, if you like. But what lies beneath the cork? Removing it I was attacked by a whole armada of sherry notes. Surely, this is the whisky with the richest sherry aroma, which I have came across so far. I had heard that some even call it whisky-flavored sherry.  I only regret that we still live in 21st century and the screens can’t capture and transfer the variegation that gushed from the bottle’s neck and then from the glass. Spiciness, strong sherry/ Madeira scent, maple syrup, dried prunes, coffee, dark chocolate, dried apricots, brandy, raisins, vanilla, „Corny chocolate-banana“ and light acetone.  All this emerged even before I added water. After the addition my nose was permeated by notes of coffee, caramelized fruits, prune plum jam and strong sherry nuance. The defense was broken. What would have bring the taste?
And here’s when the things got a little blurry. After this strong color and fragrant presence, the taste lost me. Pepperness, ginger and brandy. With water became somehow drier. While wondering who stole the taste came time and for the finish. Dried fruits, mild sweetness and raisins. „God damn it, Vladimir! You’re doing it wrong – sip again!“ I repeated, but as if my senses were locked for this sherry giant. Assessment: 86-87/100.
Summary: The aroma promises more than the taste has to offer. True that we perceive more readily the aroma than the taste, but in this case, it seemed to me that the taste „lags somewhere between the floors“. Complex aroma, in a not so complex whisky. Luckily, I have enough of it and I’ll taste it again. Price: 210+ lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии