Dark Mode On / Off

Hudson Four grain bourbon

 Широко разпространено е мнението, че бърбънът като отличителна американска напитка трябва по законова регулация да произхожда от щата Кентъки. В действителност американската законова регулация не въвежда подобно изискване. „Бърбън“ съгласно американското законодателство е спиртна напитка с минимален алкохолен градус от 40%, получена в резултат на дестилация на каша, в чието съдържание влизат между 51 и 79 % царевица, допълнена от ръж, пшеница и ечемик, която винаги отлежава в нови обгорени дъбови бъчви, които икономическите интереси са наложили да се произвеждат от американски бял дъб от Кентъки. Съществуват и други изисквания, но те касаят алкохолния градус при дестилирането и пълненето в бъчвите. Този бърбън Hudson Four grain идва от щата Ню Йорк.

  Често се рекламира като първият законно произвеждан бърбън в щата след Сухия режим. Произвежда се от Tuthiltown distillery, основана през 2001г. ако не бъркам, която дестилерия е сравнително малка, като в нея работят само няколко човека. Уискито, което се дестилира там отлежава в малки бъчви, което помага то да съзрее по-бързо. Така продукт, прекарал сравнително краткия период от около 6 месеца в бъчвите се предлага на пазара със стремежа да конкурира напитките от Тексас, Чикаго и Кентъки. Всяка бутилка е ръчно номерирана, като капачката е запечатана отново от човек с красив восък, каквато технология ни е позната от бърбъна Maker`s Mark. В настоящите редове ще ви представя един от продуктите на Tuthiltown, в състава на който влизат освен задължителната царевица и ръж, пшеница и малциран ечемик. Какви са вкусовите му качества? Възможно ли е толкова бърбън да конкурира „батковците“ , прекарали поне 2 години в процес на стареене?

 Аромат – сладък плодов сироп, дървесна нотка, ликьор, мед, билков чай, чай лайка, нотки „лепило“, джинджифил и слаб черен пипер, ръж /подобен аромат долових и при Old Overholt rye whiskey/, карамел, може би и слаба канела. Вкус – пикантен, череши, нотка “ шкаф“, сладост, лека масленост, слаба горчивина. Силна дървесна нотка. Финал – среден, леко сух в началото, впоследствие се прояви и лека масленост. Постепенно се открои и сладост, кафе и мед.
 Оценка: 84/100. Цена: около 65 лв. за бутилка от 375 мл.   Hudson Four grain bourbon

 
 

 It is widely believed that the bourbon, as a distinctive American drink, should come from Kentucky according to legal regulation. In fact, the American legal regulation does not introduce such a requirement. According to American legislation, „Bourbon“ is a spirit drink with minimum alcoholic strength of 40%, resulting from the distillation of a mash whose content includes between 51% and 79% corn, complemented by rye, wheat and barley, which must be always aged in new, charred oak barrels, that the economic interests have imposed be made from American white oak from Kentucky. There are other requirements, but they concern the alcohol concentration in distilling and filling in barrels. This bourbon Hudson Four grain comes from New York.
It is often advertised as the first legally produced bourbon in the state after Prohibition. Produced by Tuthilltown distillery founded in 2001, if I am not mistaken, that is relatively small distillery, as it employs only a few people. The whiskey distilled there, is aged in small casks, which helps to speed up maturation. So, a product, spent relatively short period of about 6 months in the casks, is marketed with desire to compete beverages from Texas, Chicago and Kentucky. Each bottle is hand-numbered, as the cap again is hand-sealed with beautiful wax, as the technology is well-known from Maker’s Mark bourbon. In these lines I’ll present you one of the products of Tuthilltown, the composition of which includes except mandatory corn and rye, also wheat and malted barley. What about its taste qualities? Is it possible such a young bourbon to compete with „the big brothers“, spent at least 2 years in process of aging?
Aroma – sweet fruit syrup, woody note, liqueur, honey, herbal tea, camomile tea, notes of „glue“, ginger and slight black pepper, rye /I caught similar scent in Old Overholt rye whiskey/, caramel, maybe and little cinnamon. Taste – spicy, cherries, note of „cupboard“, sweetness, slightly buttery, weak bitterness. Strong woody note. Finish – medium in length, slightly dry at first, then appeared and weak buttery note. Gradually highlighted and sweetness, coffee and honey. Assessment: 84/100


Price: around 65 lv. for a bottle of 375ml.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии