Dark Mode On / Off

Приемам ли или не мостри за дегустиране? Този пост, приятели ще бъде малко „по-суховат“ от останалите. Няма да обсъждам конкретно уиски, а по-скоро принципни положения и политиката ми спрямо бъдещи предложения за дегустиране на мостри/ бутилки, изпратени от дестилерии, вносители и представители на отделните марки. За финал ще ви съобщя и една друга новина, която ми се струва важна с оглед развитието на проекта ми. Но всичко по реда си.


 В страните с развита уиски култура проекти като моя не са толкова редки. Да не кажа, че са практика. С постоянство и обективност чуждестранните сайтове, ревюиращи уиски, привличат не само читатели, но и вниманието на представители на отделните марки или на търговци. Защо? Защото това е една добра форма на реклама на отделния продукт или на цялата марка. Под реклама не визирам дразнещите рекламни блокове, които ни заливат с ненужна информация за прахове, хапчета или безалкохолни напитки. По-скоро говоря за маркетинг. И привличайки вниманието на служебно ангажираните лица с производството или разпространението на уиски, част от колегите блогъри получават /терминът „подаръци“ не е до там коректен/ тестови мостри или бутилки, които да бъдат ревюирани. Някои изначално отказват, считайки, че това може да създаде съмнения за субективизъм и лобиране за отделна марка. Други приемат, но при уловия. 


 Как стои въпросът при мен? До момента не съм получил предложение или мостра от представители на отделните марки и обяснението е съвсем просто. Блогът ми е сравнително млад, тепърва се мъча да го развия и популяризирам, и до скоро се знаеше от малцина. Предполагам обаче, че при добро развитие подобни оферти няма да закъснеят. Как бих процедирал аз? Ще се „продам“ ли за няколко сребърника? Не! В блога излагам единствено личното си мнение, което не е ангажирано от обвързаност с определена марка. Да, до момента има дестилати, които ми допадат повече от други, но това не означава, че всеки един продукт от съответната марка се ползва изначално с „благословията“ ми. Това ще продължи и занапред. В този смисъл, категорично заявявам, че тестови бройки /било то бутилки или мостри/ няма да приемам под условието за по-позитивно ревю. 

 Ако обаче предложението до мен е отправено без условности, като напр. търсена неоснователно добра рецензия относно качествата на уискито, бих го приел. Жестът, проявен от съответния представител или вносител би ме зарадвал, но качествата на уискито бих претеглил и ценил единствено въз основа на личното си възприятие, без да влизам в някакви прикрити договорки с цел манипулиране на мнението и създаване на погрешна представа за продукта. 

 Може би това, което пиша ви се струва натруфено и излишно, но за мен е важно да уточня, че начинът, по който подхождам към дадено уиски не е предварително начертан и крайната оценка зависи от редица фактори, които обаче се намират единствено в чашата/ бутилката. Бих тръгнал срещу природата си, ако започна да преиначавам бележките си, с цел удовлетворяване на нечий интерес. 

 С това приключвам по първата част от изложението. Втората е сравнително кратка, но доста съдържателна. Фенове на уискито има в целия свят. България не е изключение. Може би мащабът тук е по-ограничен. Забелязвам, че блогът започна да се посещава и от хора извън нашата страна, като публикуването на статиите единствено на български препятства пълноценната комуникация с ценителите на тази прекрасна напитка. Затова, постепенно всяка една от статиите ще бъде придружена и с превод на английски. Той няма да замести българския текст, а ще го следва и ще бъде разположен под оригиналния текст на ревюто. Вчера статията, посветена на Penderyn welsh whisky port wood finish бе споделена във ФБ-профила на компанията и бе преведена с Гугъл преводач. Навярно се досещате как звучи текстът след превода. 🙂
 Тази ми позиция ще намерите и като отделен раздел в „шапката на блога“ в радела „Сътрудничество“.

 Мисля, че изчерпах предмета на настоящата статия. Какво може да очаквате в следващите ревюта? Няколко 20-годишни /някои и по-стари/ уискита, които чакат да бъдат опитани и още много качествени и вкусни напитки от близо и далеч. Наздраве, приятели!
 Качество преди количество! 🙂
 Do I accept tasting samples from distributors? This post, my friends, will be slightly „drier“ than the others. I won’t discuss a particular whiskey, but rather principles, and my policy to future offers for tasting samples/ bottles, sent by distilleries, importers and representatives of different brands. At the final, I will tell you another piece of news, which seems important in order to develop my project. But first things first.
In the countries with developed whiskey culture, projects like mine are not so rare. Not to say that they are practice. With persistence and objectivity, the foreign sites for whiskey reviews, attract not only readers, but also the attention of representatives of different brands or retailers. Why? Because it is a good form of advertising for the individual product or the entire brand.By advertising I do not mean the annoying advertising blocks, which flood us with unnecessary information about washing powders, pills or soft drinks. Rather talk about marketing. Thus, attracting the attention of official persons involved in the production or distribution of whiskey, some fellow bloggers receive /the term „gifts“ is not very correct/ testing samples or bottles, which to be reviewed. Some of them initially refuse, considering that this may raise doubts about the subjectivity and lobbying for a particular brand. Others accept, but under conditions.
What about me? So far I have not received an offer or sample from representatives of the individual brands and the explanation is quite simple. My blog is relatively young, yet I’m trying to develop and promote it, and until recently it was known by a few. I suppose, however, that with good development, such offers will not delay. How would I proceed? Will I „sell myself“ for a few silver coins? No, I won’t! Into the blog I’m exposing only my personal opinion, which is not engaged by attachment to a particular brand. Yes, so far, there are distillates, which I like more than others, but that does not mean that each product of the respective brand enjoys my „blessing“ primordially. This will continue in future. In this sense, I categorically declare, that I will not accept tasting units /either bottles or samples/ for the sake of a more positive review.
 However, if the offer is made to me without any conditionalities, such as seeking unreasonably good review on the quality of the whiskey, I would accept it. The gesture shown by the respective representative or importer would please me, but I would judge and evaluate the qualities of the whiskey solely on the basis of my personal perception, without going into any covert arrangements aiming to manipulate the opinion and create a wrong impression about the product.
Perhaps, what I write seems tacky and unnecessary to you, but it is important for me to clarify that the way I approach a whiskey is not previously mapped, and the final evaluation depends on many factors, which, however, are only in the glass/ bottle. It would be against my nature, if I start to falsify my notes in order to satisfy someone’s interests.
 And with this I finish the first part of the exposition. The second one is relatively short but quite meaningful. There are whiskey fans all over the world. Bulgaria is not an exception. Perhaps the scale here is more limited. I noticed that the blog began to be visited and by people outside our country, as the publication of articles only in Bulgarian language prevents full communication with the connoisseurs of this wonderful drink. Therefore, gradually each article will be accompanied by an English translation. It won’t replace the Bulgarian text, but will follow it and will be placed under the original text of the review. Yesterday, the article dedicated to Penderyn welsh whisky port wood finish was shared on the Facebook profile of the company and has been translated with Google translator. Probably, you can guess how the text sounds after the translation. 🙂
This position of mine, you will find as a separate section in the „hat of the blog“, in the section „Cooperation“.
 I think I’ve exhausted the subject matter of this article. What can you expect in the following reviews? Several 20-year-old /and some older/ whiskies, waiting to be tasted and many more qualitative and delicious drinks from near and far. Cheers, my friends!
 Quality over quantity! 🙂 

It’s #saturday ! Let’s make it clear: I received these samples, after I paid for them. I wasn’t gifted by a distillery or importer. #bulgaria is less important market and that’s why we aren’t getting most of the interesting whiskies. No #benromach, no #springbank, no #bunnahabhain, no Deanston or Tobermory, no #arran. Some of the mentioned above could be found here, but they aren’t officially imported. We don’t get Macallan with age statement, or the #japanese #whiskey with age statement. We aren’t receiving Dark Cove or other trendy releases. But I’m #whisky blogger, who can’t stay in the dark. I need whisky and I need it now. Not in years. Thankfully we are living in 21st century and getting them from abroad isn’t that hard, though it isn’t that cheap . Thankfully there`re stores like #dramtime from #holland, which delivers outside of Netherlands. Last Sunday I make the call and ordered these samples, which arrived today. The perfect Saturday gift. I received pictures of the bottles, they’re poured from so I’ll be able to post them here and in my blog. Cheers mates! #ardbeg #ardbog #sherry #wine #bourbon #glenmorangie #kavalan #tomatin #tamdhu #teeling #irishwhisky #scotch #singlemalt #wwavcollection #whiskeyporn #whiskyporn #tasting #dram
A photo posted by Vladimir Georgiev /Vlad/ (@whiskeytemple_vladimir) on

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии