Dark Mode On / Off

Hibiki 17 y.o. blended Japanese whisky „For relaxing times, make it Suntory time!“ – казва героят на Бил Мъри във филма „Изгубени в превода“, рекламирайки в сцена от филма именно Hibiki 17 y.o. blended whisky. Филмът си струва, не само заради добрата актьорска игра, но и заради невероятната Скарлет Йохансон, която успява да привлече вниманието на аудиторията не само с талант, но и с пленителния си външен вид. Към това ако прибавим и уискито на компанията Сънтори картината става още по-въздействаща. И това уиски както и 12-годишното Хибики, което ви представих преди няколко месеца е бленд, т.е. смес между малцово и зърнено уиски. Малцът идва от уискитата Yamazaki и Hakushu, а зърненият дестилат от дестилерията Chita, като най-младият компонент в бутилката в случая е 17-годишен. И ако имаме бегла представа за продуктите на Yamazaki/ а някои от вас може би са пробвали и уиски Хакушу/, то дестилерията Чита си е много или малко загадка. И тя, както и другите две е японска, принадлежаща към фамилията Сънтори. Захранва японския пазар и официален внос в България не е наличен. Разположена е в префектура Аичи, в близост до гр. Нагоя, като снабдява със зърнен дестилат не само Hibiki, но и Kakubin и Suntory old, които също са вид бленд уиски, непознати засега за мен. Hibiki 17 се произвежда в дестилерията на Yamazaki, основана през 1923г. от Шинджиро Тори, чието име е на особена почит в Япония. Тори започнал дейността си като търговец, собственик на магазин на спиртни напитки, като ценял испанските вина и западни алкохолни дестилати /най-вече шотландското уиски/. Впоследствие започнал да експериментира с вината, като през 1907г. пуснал на пазара „Akadama port wine“, базирано именно на испанските вина, но с малко лично негови подобрения. Новаторството и себеотдаването му спомогнали за издигането авторитета на Yamazaki. Както и при ревюто на Хибики 12 и тук ще отбележа стила, с който е поднесена течността в бутилката, явяваща се почти толкова ценна, колкото и благинката вътре. Не във финансов аспект, разбира се. Бутилката е овална с леки ръбатати краища. 24 на брой, символизиращи месеците в японската година. Говоря по спомен и ако бъркам моля да ме поправите. Съдейки от красотата на по-младото уиски си представях колко по-интересно би могло да бъде по-отлежалото, което се подсказва и от значително по-високата му цена, варираща все още към 220лв.


 Аромат – ром, меласа, сини сливи, спомен за бърбън и то осезаем, дървесност, череши/вишни, киснати в алкохол, ванилия, флорални нотки, ацетон, слаб кленов сироп, мармалад, пюре от тъмни горски плодове, киснати в ром, тирамису, карамелов топинг, дъвчащи карамелови бонбони и горена захар. Вода не съм добавял с оглед и без това нежния профил на бленда. Вкус – сладост, пикантност, джинджифил, индийско орехче, нотки „шкаф“, омаслени плодове, слаб торф, изтръпване по езика, спомен за обгорено и препечено. Финал – среден, сладост, силна при това, пиперливост, сгряващ, сушени сливи, масленост, канела, слаба горчивина, какао и мед. 
 Оценка : 85-86/100 /при току-що отворена бутилка/ 


 В обобщение: вкусен бленд, но с едно на ум. Всъщност с около 220 на ум. Скъпичък си е и като по-удачен откъм съотношение цена/качество се явява 12-годишният, който се търгува в диапазона 90-110 лв. Не си мислете обаче, че цената е в такава стойност заради български търговски решения. Не! Политиката се определя централно от Сънтори и с оглед очакваното преразпределение на тяхно уиски към по-важни пазари може би ще се качи още. Но пък ви се отдаде случай го пробвайте. Струва си. 🙂


 Редакция от 2016г: стойността на японските уискита с означение на възраст се покачи в последните месеци и години, и 17-годишното Хибики се търгува за повече от 300 лв, ако въобще успеете да го откриете. Hibiki 17 y.o. blended Japanese whisky „For relaxing times, make it Suntory time!“ – says Bill Murray’s character in the film ‘Lost in Translation“, by advertising in a scene from the film, exactly Hibiki 17 y.o. blended whisky. The movie is worth watching, not only because of good acting, but also because of the incredible Scarlett Johansson, which manages to attract the attention of the audience not only with talent, but also with charming appearance. If we add and Suntory’s whisky, the picture becomes even more powerful.


 This whisky, as well as the 12-year-old Hibiki, which I presented you a few months ago, is also a blend, i.e. a mixture of malt and grain whiskies. The malt comes from the Yamazaki and Hakushu whiskies, and the grain distillate is from the Chita distillery, as the youngest component in this case is 17 years old. And if we have a vague idea of the Yamazaki products /and some of you might have tried and Hakushu/, then, the Chita distillery is more or less a mystery. It is also a Japanese one belonging to the family of Suntory, like the other two. It is supplying the Japanese market and official import in Bulgaria is not available. It is located in Aichi prefecture, near the city of Nagoya, supplying with grain distillate not only Hibiki, but also Kakubin and Suntory old, which also are blend whiskies, unknown to me, so far. Hibiki 17 is produced in the Yamazaki distillery, founded in 1923 by Shinjiro Torri, whose name is highly respected in Japan. Torii started operations as a merchant, owner of a liquor store, as he valued and Spanish wines and the Western alcoholic distillates /mostly Scotch whisky/. Subsequently began to experiment with the wines, as in 1907 released on the market „Akadama port wine“, based precisely on the Spanish wines, but with a little personal improvements. The innovation and devotion helped him to raise the prestige of Yamazaki. As with the review of Hibiki 12, here will also mention the style with which the liquid stands in the bottle, which appears almost as valuable as the goody inside. Not in financial terms, of course. The bottle is oval with 24 angular facets to represent the 24 months in the traditional Japanese calendar. I speak by memory and please correct me, if I am mistaken. Judging by the beauty of the younger whisky I imagined how much more interesting the more mature would be, which is suggested by the significantly higher price, still ranging around 220 lv.


 Aroma – rum, molasses, prunes, perceptible hints of bourbon, woodiness, cherries/ sour cherries, soaked in alcohol, vanilla, floral notes, acetone, slight aromas of maple syrup, marmalade, mashed dark forest fruits, soaked in rum, tiramisu, caramel topping, chewy caramel candies and burnt sugar. I didn’t add water, because of the gentle profile of the blend. Taste – sweetness, spiciness, ginger, nutmeg, notes of „cabinet“, buttery fruits, light peat, tingling on the tongue, a memory of burnt and toasted. Finish – medium, strong sweetness, pepperness, warming, dried plums, buttery, cinnamon, slight bitterness, cocoa and honey. 
 Assessment: 85-86/100 In summary: a delicious blend, but putting one in mind. Actually, putting 220 in mind. It is expensive and more appropriate as price/ quality ratio is the 12-year-old distillate, which is traded in the range of 90-110 lv. Do not think, however, that this price is because of the Bulgarian commercial solutions. No! The policy is determined centrally by Suntory and having in mind the expected redistribution of their whisky to more important markets, the price could rise further. But if you get the chance, try it. It is worth it. 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии