Dark Mode On / Off

Glenfiddich 12 y.o. single malt whisky

 В тази статия ще ви представя бележките си за едно от най-популярните малцови уискита в света, получило и не малко награди – Glenfiddich 12 y.o. single malt. Мисля, че е добре познато и в България, като е и достъпно като цена и вкус. Почти във всеки специализиран магазин за алкохол може да бъде открито при това за цена от около 40-50 лв за бутилка от 0,700 мл. Какво имах предвид под достъпност във вкусово отношение? Малцът е базисен, встъпителен в линията на Гленфидих /к/ и затова предлага стандартните качества за уискитата от района Спейсайд. Това го прави идеален за хора, които не са много на „ти“ с малцовите уискита и желаят да отпочнат пътешествието си в тази вселена с нещо пивко и плодово. 

  Но да не избързвам. С риск да се преповторя ще цитирам фактологията относно историята на марката, която вече съм поместил в предходните ревюта на Гленфидих. Компанията, чието име в превод означава „долната на елена“, е основана в края на 19-ти век от компанията Уилям Грант и Синове, която е неин собственик и към настоящия момент. Намира се в Дъфтаун / Dufftown/, Спейсайд. Твърди се, че фамилията Грантс сама е издигнала сградата, като единствената помощ, която са получили е от един каменар. В началото дестилерията оперира с оборудването на старата дестилерия Cardow/ известна в наши дни като Cardhu/. Ситуацията вече е друга и Фидих разполага с огромна собствена мощ, способна да произведе 10 млн. литра алкохол, а може би и повече. Освен с триъгълната форма на бутилка /представена през 1957г. и сътворена от Ханс Шлегер/, позната ни и от уискита на Grant`s, марката Фидих е добила популярност и с това, че е една от най-награждаваните, ако не и най-отличаваната марка шотландско уиски. Освен това, именно на Гленфидих дължм популяризирането на едномалцовото уиски, като първия си едномалцов десдтилат пускат на пазара през 1963г., а през 1969г. отварят и първият в Шотландия център за посетители туристи. Към днешна дата Гленфидих може да открием в около 180 страни, като уискитата са особено популярни в САЩ /заедно с тези на Балвени/. Несъмнено 12-годишният дестилат има основна роля за успеха на марката, затова се насочвам към моите бележки.

 Аромат – зелени ябълки, тревисти и свежи нотки, мед, слаби сушени плодове, плодова ликьорност, карамелизирани банани след известен период в чашата, ванилов крем, крем брюле, сладост, дървесност, много слаб торф /не в стила Айла, а по-скоро подобен на този при Glen Grant, но в по-минимални дози/, бисквити /натурални/, карамел. Вкус – мазен, отново много нежният и приятен торф, проявяващ се под формата на асоциация с прах, слаба пикантност, сушени плодове, които доминират при вкуса, зелените нотки – в случая ябълките, сладост. Финал – къс до среден, сладост, плодове, мед, масло и споменатите ябълки, може би и слаби щрихи банани. 
 Оценка: 84,5/100. 
 
 
 
 

 Glenfiddich 12 y.o. single malt whisky

 
 
 In this article I’ll present you my notes about one of the world’s most popular malt whiskies, which also received and quite a few awards – Glenfiddich 12 y.o. single malt. I think it’s well-known in Bulgaria and is also affordable as price and taste. It can be found in almost every specialized liquor store at the price of around 40-50 lv. for a bottle of 0.700ml. What did I mean by accessibility in regard of taste? The malt is basic, an entering in the line of Glenfiddich, and therefore it offers the standard qualities of whiskies from Speyside region. This makes it perfect for people who are not very familiar with the malt whiskies and want to begin their journey in this universe with something drinkable and fruity.

 But let’s not hurry. At the risk of repeating myself, I will quote the factology about the history of the brand, which I’ve already placed in the previous reviews of Glenfiddich. The company, whose name means ‘Valley of the Deer’, was founded in the late 19th century by the company of William Grant & Sons, which owns it and presently. It is located in Dufftown, Speyside. It is alleged that the Grant family have built the distillery building alone, as the only help they have received was from a quarryman. In the beginning, the distillery operated with the equipment of the old Cardow distillery /now Cardhu/. The situation is now different and Glenfiddich has a huge own power, able to produce 10 million liters of alcohol, and probably even more. In addition to the triangular shape of the bottle /introduced in 1957 and designed by Hans Schleger/, known from Grant’s whisky, the Glenfiddich brand has gained popularity and with that, being one of the most awarded, if not the most honored brand Scotch whisky. Moreover, namely Glenfiddich are responsible for the promotion of single malt whisky, as they marketed their first single malt distillate in 1963, and this was the first distillery in Scotland to open a visitor centre in 1969. At present, Glenfiddich can be found in approximately 180 countries, as the whiskies are especially popular in the U.S. /along with those of Balvenie/. Undoubtedly the 12-year-old distillate has been instrumental to the success of the brand, so I head to my notes.


 Aroma – green apples, grassy and fresh notes, honey, light aromas of dried fruits, fruity liqueurness, caramelized bananas after some time in the glass, vanilla cream, creme brulee, sweetness, woodiness, very light peat /not Islay style, but rather similar to this at Glen Grant, but in smaller doses/, buscuits /natural/, caramel. Taste – oily, very gentle and nice peat again, mild spiciness, dried fruits, which in the taste dominate over the green notes – in this case apples, sweetness. Finish – short to medium, sweetness, fruits, honey, butter and the mentioned apples, maybe and slight banana notes. 
 Assessment: 84,5/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии