Dark Mode On / Off

Johnnie Walker Blue Label blended whisky

 През последните няколко дни се посветих на представители на марката Johnnie Walker. Вече ви представих историята на бранда и впечатленията ми от Johnnie Walker Green Label, които можете да откриете, следвайки линка с името. Преди няколко дни пробвах и Johnnie Walker Black Label, който се оказа приятно уиски. Поне по спомен, тъй като за него не си водих бележки. И ето че в настоящата статия реших да ви представя бутилката с „аристократичен произход“, в която тече „синята кръв“ на Johnnie Walker Blue Label

  Без излишен патос мога да заявя, че това е може би най-известният премиум бленд в света. Уискито не е едномалцово, тъй като в състава му влизат около 5-10% зърнени уискита и това автоматично го дисквалифицира като едномалцова напитка. Основата на малцовия компонент формират дестилати на Cardhu, Royal Lochnagar, Benrinnes, Talisker и Caol Ila, като към тях се добавя зърненото уиски. Бутилките се номерират индивидуално, а бъчвите се селектират ръчно от мастър-блендърите. Дали в действителност е така не мога да се ангажирам да кажа. Надявам се да е така. Дестилатът е представен за първи път през 1992г. в различна бутилка и при алкохолен градус от 43. Сега той е понижен на 40%, а бутилката е загубила част от овалната си форма. Въпреки това, мога да споделя, че външният `и вид ми хареса. На цвят е светло синя и идва в приятна кутия. Аз имам 0,200 мл бутилка, но съм виждал и големите `и батковци, чиито кутии са още по-интересни.  
 Колко годишно е уискито? За разлика от Джони Уокър Черен Етикет и Зеления Етикет, тук липсва изрично отразяване на възрастта на напитките в бутилката. Попаднах на информация, че някои от уискитата вътре са на 50-60г., която приемам с голяма доза съмнение. Може би има няколко капки от подобни благинки, но мисля, че преобладават уискитата с възраст до 20 г. Изразявам предположение, но като имам предвид, че Johnnie Walker XR 21 y.o. blended whisky се търгува на сходна цена, то това ми заключение изглежда правдоподобно. Възможно е и да са по-млади. Да не забравяме, че голяма част от облика на уискито е формирано от маркетинговите отдели на Diageo. И тук е редно да спомена, че това е една от причините уискито да се приема доста критично от повечето заклети фенове на малца. Въпросът, който се поставя е дали уискито заслужава цената си, на която може да се намерят 21-25-годишни едномалцови уискита. Моето мнение, че течността е надценена и стойност около 180-200 лв. би била по-резонна. Иначе, най-ниската цена на Синьото Джони, на която съм попадал е 260 лв за 0,700 мл. Още много неща навярно могат да се кажат и изпишат по темата. Аз спирам за сега и ви предлагам да се пренесем в чашата. 🙂 
 Аромат – приятен, сладникав, нотки карамел, мед, доста сушени плодове, тютюн, черен пипер, пикантност, ядки, много слаба „торфена“ /повей на опушеност/ нотка, шкаф с подправки, ванилия, слаб цитрус, лимон, след минути още плодове, карамелизирани при това, още карамел и шоколад. След още няколко минути се засилва карамеловата нотка, която веднага асоциирах с глазура на плодова торта. Добавих вода. Само няколко капки. С нея мирисът стана по-цитрусов, появи се спомен за кафе и повече карамелизирани плодове. Вкус – доста нежен, зрял, първите секунди след глътката носят горчивина, която моментално отстъпва пред сладостта, придружена с лек „торф“ /асоциация с форма опушеност/, мазен нюанс, а по-късно се появяват и сушените плодове, за които вече изписах цели романи по-горе. Долових и круши. Има си и „торф“ /опушеност/, но той е много нежен и фин, като е доминиран напълно от плодовете. С вода – появява се пикантност, към която се присъединява и спомен за мармалад от червени плодове /малини и ягоди/. Финал – среден по продължителност. Сладост, сгряващ, солидно плодов, карамел, ядки, бадеми, марципанов пълнеж, лека мента. С вода – пикантност и слаба дървесност.
  Оценка: 90/100 /последвайте линка за още подобни статии/. Цена: около 300 лв.

 

 В обобщение: вкусен бленд, който препоръчвам. Не бих ви съветвал да давате пари за цяла бутилка. На пазара се намират и подобни на моята от 0,200 мл за сумата от 60 лв.

 

 Johnnie Walker Blue Label blended whisky

 

In the last few days I devoted myself to representatives of the Johnnie Walker brand. I’ve already presented you the history of the brand and my impressions of Johnnie Walker Green Label, which you can find by following the link with the name. A few days ago I tried and Johnnie Walker Black Label, which turned out to be a nice whisky. At least by memory, since I didn’t take notes. And now, in this article, I decided to present you the bottle of „aristocratic origin“, filled with the „blue blood“ of Johnnie Walker Blue Label.

Without unnecessary pathos I can say that this is probably the most famous premium blend in the world. The whisky isn’t single malt, because its composition includes about 5-10% grain whiskies and this automatically disqualify it as single malt drink. The distillates, which form the base of the malt component are Cardhu, Royal Lochnagar, Benrinnes, Talisker and Caol Ila, as they were added the grain whisky. The bottles are individually numbered and the casks are hand picked by master blenders. Whether it is true or not, I can’t say. I hope so. The distillate was first introduced in 1992, in a different bottle and with alcohol content of 43%. Now it is reduced to 40%, and the bottle has lost part of its oval shape. However, I can say that I liked its appearance. The color is light blue and comes in a nice box. I have 0,200 ml. bottle, but I’ve seen and „the big brothers“, whose boxes are even more interesting.

How old is the whisky? Unlike Johnnie Walker Black Label and Johnnie Walker Green Label, there is no explicit indication of the age of the beverages in the bottle. I came across the information that some of the whiskies inside are about 50-60 years old, which I accept with a great deal of doubt. Maybe there are a few drops of these goodies, but I think the majority of the whiskies are about 20 years old. I express an assumption, but having in mind that Johnnie Walker XR 21 y.o. whisky is traded at similar price, this conclusion of mine seems plausible. It is also possible to have younger. Let’s not forget that much of the profile of the whisky was formed by the marketing departments of Diageo. And here, it is appropriate to mention that this is one of the reasons why the whisky is considered very critical of the biggest malt fans. The question that arises is whether the whisky is worth its price, at which can be found 21-25-year-old single malt whiskies. In my opinion the liquid is overrated and a value of around 180-200 lv. would be more reasonable. Otherwise, the lowest price of Johnnie Walker Blue Label, which I have come across is 260 lv. for 0.700 ml. Probably, there is much more to be said and written on the topic. I stop for now and offer you to ‘jump’ into the glass. 🙂

Aroma – pleasant, sweetish, caramel, honey, plenty of dried fruits, tobacco, black pepper, piquancy, nuts, very weak peat notes, a cabinet with spices, vanilla, slight hint of citrus, lemon, after a minute more fruits, caramelized fruits, more caramel and chocolate. After a few more minutes increases the caramel flavor, which I immediately associated with caramel glaze of fruit cake. I added water. Just a few drops. After that, the scent became more citrus, also appeared coffee and more caramelized fruits. Taste – very gentle, mature, the first seconds after the sip carry bitterness, which immediately gives way to the sweetness, accompanied by light peat, oiliness, and later dried fruits, about which I already wrote whole novels above. I caught and pears. There was and peat, but it was very gentle and fine, and it is completely dominated by fruits. With water – appeared spiciness, to be joined by memory of red fruit marmalade /raspberry and strawberry/. Finish – medium. Sweetness, warm, strongly fruity, caramel, nuts, almonds, marzipan filling, light mint. With water – spiciness and slightly woody notes.

 Assessment: 90/100  In summary: a delicious blend, which I recommend. I would not advise you to give money for a whole bottle. On the market can be found similar to mine of 0,200 ml. for the sum of 60 lv.

Cheers, my friends! Quality over quantity!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии