Dark Mode On / Off

Johnnie Walker 15 y.o. blended malt whisky

  
 „Keep Tasting!“

 Точно така, приятели, дойде време да представя първото ревю на уиски, числящо се към марката-колос Johnnie Walker. В следващите редове ще ви представя не кое да е от широката гама на бранда, а спреният вече от производство и придобил почти митичен статут дестилат, обозначен като Johnnie Walker 15 y.o. blended /pure, vatted/ malt whisky, познат ни и като ,,Зелено Джони,, или Johnnie Walker Green Label. И докато красивият спомен от посещението ми в снежна Трявна е още пресен, по време на което успях да открия бутилка от редкия дестилат, реших да ви запозная с впечатленията ми.

 Преди да започна с писанието по същество е редно да споделя, че марката Johnnie Walker e гигант. Може би най-известното уиски не само сред редиците на Diageo, но и изобщо. Известността и качеството не винаги вървят заедно, затова не ги използвам като синоними. Както предполагам, че няма човек, който да не е чувал за марки като Мерцедес и Адидас, така мисля, че подобно съждение касае и бранда Джони Уокър, ,,извървял,, векове, за да достигне и до нас. Какво може да се каже за вечно пътуващия джентълмен? В резюме, разбира се. 

 Основите на марката били положени в ранните години на 19-ти век от Джон ,,Джони,, Уокър, който започнал да предлага уиски от бакалията си в градчето Ayrshire, Шотландия. Уискито, което предлагал било бленд, купаж от уискита, и бързо придобило популярност. Но едва след смъртта му в края на 60-те години на 19-ти век марката набрала скорост, която я движи и към днешна дата. Славата `и се свързва с нахъсаните за постигане на успех син и внук на Джони Уокър, съответно Александър Уокър и Александър Уокър Втори, които превърнали авантюристичното начинание на своя предшественик в успешен бизнес. И за да илюстрирам какво е сторил синът Александър с компанията и с разпространението на уискито ще спомена, че по времето на Джони приходът от търговия с уиски варирал около 9% от общите постъпления, а в последните години на Александър този дял вече бил около 90%. През 1865г. синът и внукът представили техния първи бленд – Walker`s Old Highland. През 1870г. въвели и познатата форма на бутилката, която позволявала по-лесното `и транспортиране и устойчивост към чупене. Променили и разположението на етикета – наклонили го под ъгъл от 24 градуса, като по този начин успели да съберат повече информация, видима на лицевата част на бутилката. В началото на 20-ти век последвала нова иновация – цветното означение на различните видове уиски. През 1908 г. на етикета на бутилките се появило и името на ,,родоначалника,, -самият Джони Уокър. По това време било въведено и познатото ни ходещо човече, превърнало се в символ на вечния стремеж към развитие и усъвършенстване. През 1909г. било презентирано и уискито, познато ни като Johnnie Walker Red label, съществуващо до този момент като Walker`s Spesial Old Highland Red Label. Било създадено с идеята да се смесва със сода. По време на Втората Световна война производството било спряно. През 1932 г. на пазара било пуснато и уискито Johnnie Walker Swing, което било затворено в една различна по форма бутилка, която се поклащала весело в ритъма на вълните на луксозните презокеански кораби. Било `и отредено обаче да придобие пивече слава след 1945г. Сменили се и няколко собственици, за да се достигне до до настоящия, а именно лидерът в алкохолната индустрия – Diageo, получил се в резултат на сливането на бившите собственици от Guinness и Grand Metropolitan.

 И сега да се насочим към Johnnie Walker Green Label. Това уиски е бленд, т е. смес или купаж, но не от зърнено и малцово уиски /ечемик/, а единствено между четири малцови уискита от линията на Diageo – Caol Ila, Talisker, Linkwood и Cragganmore, всяко от които е поне на 15 години. Алкохолният градус е 43%. И като споменах, че е спряно от производство е редно да уточня, че малки партиди все още се пускат на пазара за нуждите на азиатските търговци. 

 Аромат – слаб „торф“ /нотка „аптека“/, плодове, „опушена круша“ ,сладост, мед, мармалад, карамел, ванилия, кожа, билков чай и масленост. Вкус – сух, повече торф, пиперливост и нотка джинджифил, слаба сладост. Финал –  среден. „Препечена филия“, мед, пикантност, „торф“ /опушеност/, сушени плодове и по-осезаема сладост, която идва след минути.
 Оценка: 87/100. В обобщение: хареса ми. Бих го пробвал отново и в по-спокойна атмосфера. Средата на лоби бара може би не е най-подходящата за пълно обследване на уискито. Цената на Johnnie Walker Green Label е условна – някога ниска, сега се покачва на стойности на 130 лв и нагоре, ако въобще може да се открие.

 И преди да завърша статията, нещо по друг въпрос. Благодарение на приятел се снабдих с един красив торфен звяр – Ardbeg 10 y.o. single malt whisky. Получих го в зимна Трявна и тъй като още не съм го отворил ви предлагам красивата снимка, която му направих.
 Наздраве, приятели! 🙂 


 П.С. Редакция от лятото на 2016г.: Johnnie Walker 15 y.o. направи своя повторен дебют в началото на 2016г., като по непотвърдени слухове в България се очаква от есента.

 
 

 Johnnie Walker 15 y.o. blended malt whisky

 „Keep Tasting!“


 That’s right, folks, it’s time to present you the first whisky review dedicated to the colossus brand ‘Johnnie Walker’. In the following lines I’ll present you not just any product of the wide range of the brand, but a distillate which is already discontinued and acquired almost mythical status – this is Johnnie Walker 15 y.o. blended /pure, vatted/ malt whisky, known to us like „Green Jonnie“ or Johnnie Walker Green Label. And while the beautiful memory of my visit to snowy Tryavna is still fresh, during which trip I managed to find a bottle of the rare distillate, I decided to introduce to you my impressions.
 Before I start with the essential writing, I should mention that the Johnnie Walker brand is giant. Probably the most famous whisky, not only among the ranks of Diageo, but in general. Popularity and quality do not always walk hand in hand, so I do not use them as synonyms. As I guess there is no one who hasn’t heard of brands like Mercedes and Adidas, so I think such reasoning concerns and Johnnie Walker brand, „walked“ through the centuries to get to us. What can be said about the constantly traveling gentleman? In summary, of course.
 The foundations of the brand were laid in the early years of the 19th century by John „Johnnie“ Walker, who started to offer whisky in his grocery store in Ayrshire, Scotland. The whisky which he offered was blend, a mixture of whiskies, and quickly gained popularity. But only after his death in the late 60’s of the 19th century, the brand gained power, which moves it and nowadays. Its glory is associated with the enthusiastic for achieving success son and grandson of Johnnie Walker, respectively Alexander Walker and Alexander Walker II, which turned the adventurous venture of its predecessor into a successful business. And to illustrate what the son, Alexander, has done with the company and the distribution of whisky, I’ll mention that under Johnnie, the firm’s income from sales varied around 9%, and in the last years of Alexander this percent had increased to 90%. In 1865, the son and grandson produced their first blend – Walker`s Old Highland. In 1870, they introduced the familiar shape of the bottle, which allows easy transportation and resistance to breakage. Also changed the layout of the label – it was inclined at an angle of 24 degrees, and thus managed to accomodate more information on the front part of the bottle. In the early 20th century was introduced a new innovation – the colour indication of the different types of whisky. In 1908, on the label of the bottles appeared and the name of the founder – Johnnie Walker. At that time was introduced and the well-known ‘striding man’, became a symbol of the eternal pursuit of development and improvement. In 1909 was presented the whisky we know as Johnnie Walker Red label, existed previously like Walker`s Spesial Old Highland Red Label. It was created as a whisky for blending with soda water. During World War II, production stopped. In 1932, Johnnie Walker Swing was launched on the market, closed in a different shaped bottle, which merrily swayed to the rhythm of the waves of the luxury ocean liners. However, it was destined to acquire more fame after 1945. The company changed several owners before the current one, namely the leader in the alcohol industry – Diageo, formed as a result of the merging of the former owners from Guinness and Grand Metropolitan.
 And now let’s focus on the Johnnie Walker Green Label. This whisky is a blend, i.e a mixture or combination, but not between grain whisky and malt whisky /barley/, but only between four malt whiskies of the Diageo’s line – Caol Ila, Talisker, Linkwood and Cragganmore, each of which is at least 15 years old. The alcohol content is 43% ABV. And as I mentioned, that its production was suspended, it is appropriate to clarify, that small batches of it still be marketed for the needs of the Asian traders.
What did I found? Aroma – light peat /a note of „pharmacy“/, fruits, „smoked“ pear, sweetness, honey, marmalade, caramel, vanilla, leather, herbal tea and butter notes. Taste – dry, more peat, pepperness and a touch of ginger, slight sweetness. Finish – medium in length. „Toasted slice of bread“, honey, spicy, peat, dried fruits and more palpable sweetness, that comes within a few minutes. Assessment: 87/100.
 In summary: I liked it. I would try it again and in a more relaxed atmosphere. The middle of the lobby is probably not the most appropriate place for a full exploration of the whisky. The price of Johnnie Walker Green Label is conditional – once low, now is up to values of 130 lv. and up, if it can be found.
 And before I finish the article, something of a different matter. Thanks to a friend, I got a beautiful peaty beast – Ardbeg 10 y.o. single malt whisky. I got it in wintry Tryavna, and since I have not yet opened it, I offer you the beautiful photo I took.


 Cheers, my friends! 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии