Dark Mode On / Off

Dalmore cigar malt & Dalmore King Alexander single malt whisky

Dalmore cigar malt & Dalmore King Alexander single malt whisky

 „В короната на цезаря, на лаврите в листата стаена е най-страшната отрова на замята!“ Сетих се за тази строфа от едно стихче на Уилям Блейк и реших, че би подхождало за начало на статия, в която ще представя една кралска особа – уискито King Alexander на Dalmore. 
 Но всичко по реда си. Ще започна ревюто си с уискито, чиято цел е да съпровожда качествената пура – Dalmore cigar malt. Аз от пури не разбирам, затова ви моля да ме извините, че няма да съпроводя напитката с пура. Този едномалцов дестилат първоначално е бил разположен в ниския ценови клас на Dalmore, като стойността му е варирала между тази на Dalmore 12 и Dalmore 15 y.o. Преди няколко години компанията променя политиката си и увеличавайки възрастта на дестилата го позиционира над 15-год Dalmore и в момента цената му в България е около 130 лв. Течността отлежава в бъчви бърбън, Матусалем шери олоросо и Каберне совиньон /ако мога да се доверя на непроверена информация от интернет/. Ако някога посетя дестилерията ще го проверя лично! Основната фигура зад това уиски е тази на Ричард Патерсън, който като ценител на пурите решил да зарадва почитателите им с тази благинка. 

 Какво се случи с моето ревю? Първо, носът ми не бе в кондиция. Второ, мострата ми дойде недостатъчна. Затова и бележките ми не ме удовлетворяват. Но стига оправдания. 

 Аромат – дървесен, сушени плодове, карамел, печени ябълки, сладко от круши и праскови, кленов сироп, карамелизирани ябълки и нотки шери. Вкус – пикантен, лек мед, горчив, препечен и леко сух. Финал – средна продължителност, печени дюли и ябълки, слаба сладост, която се появява малко по-късно след отпиването. 
 Оценка: заради споменатите по-горе пречки не се ангажирам с оценка. Във всеки случай би била около 85-86/100. Цена: около 160 лв. 

Dalmore King Alexander single malt whisky

 И за финал на поредицата ревюта на уиски от дестилерията Dalmore ще ви предложа глътка-две от „Кралят“ – Dalmore King Alexander single malt whisky. Без означение за години. Предполагам, че преимуществено дестилатът е на възраст над 18-20г. По-особеното е палитрата от бъчви, които се използват за отлежаване на уискито – към тези от бърбън, Матусалем шери олоросо и Каберне Совиньон можем да прибавим бъчви от Марсала, Порто и Мадейра. Това подсказва, че крайният продукт ще се отличава с комплексност. До колко обаче това съчетание и богатство от аромати и вкусове гарантира успех на уискито е въпрос, който подлежи на индивидуална преценка. Аз лично харесвам този вид на доотлежаване, но за някои той идва в повече и биха предпочели нещо „по-ортодоксално“ . 

 Аромат – приятен, кафе, тъмни плодове / след капка-две вода/, сред които се откроиха дивите ягоди и сладкото от тях, което поне за мен е уникално. Джинджифил, шоколад, сиропиран сладкиш, дървесен. Вкус – сушени плодове, стафиди и пиперлив, а с добавянето на вода става по-сладникав и препечен, нотки кленов сироп. Финал – отзвучава приятно и продължително. Печен сладкиш, шоколад и тъмни плодове, сини сливи и масленост, които се засилиха с добавянето на вода. 
 Оценка: 88/100. Цена: около 300 лв.

 За да обобщя написаното в последните две статии ще кажа, че предварителните очаквания, които имах на базата на преживяванията си с Dalmore 15, относно профила на дестилерията се оправдаха. Вкусни и пивки уискита, при които плодови и шоколадови нотки формират „тялото“ на уискито. В класацията ми обаче като мой фаворит продължава да се подвизава Dalmore 15 y.o. single malt, чието присъствие ми хареса в най-пълна степен. След него бих поставил Dalmore 18 y.o. single malt whisky и King Alexander lll . Ако реша да подаря уиски на близък човек, на което да се наслади това би бил несъмнено 15-год. дестилат. Ако идеята на подаръка е уискито да бъде пазено и ценено заради външния си вид бих избрал King Alexander. 

 С това слагам край на ревютата на уиски Dalmore и в следващите статии ще ви срещна с тайванското уиски Kavalan. 🙂

 Dalmore cigar malt & Dalmore King Alexander single malt whisky
 
„The strongest poison ever known Came from Caesar’s laurel crown.“


 It came to my mind that this stanza from a William Blake’s poem would have suited for the beginning of an article in which i will present you a royalty – Dalmore King Alexander single malt whisky.
But first things first. I will start the review with the whisky whose purpose is to accompany a fine cigar – Dalmore cigar malt. 

 I do not understand a thing of cigars, so please excuse me for not going to accompany the drink with a cigar. This single malt was originally positioned in the lower price range of Dalmore, as its value varied between that of Dalmore 12 and Dalmore 15 y.o. A few years ago the company changed its policy and by increasing its age, the distillate become positioned over the 15-year-old Dalmore and its current price in Bulgaria is about 130 lv. The liquid matures in ex-bourbon casks, 30 year old Matusalem oloroso sherry butts and Cabernet Sauvignon wine barrels /if I can trust the unverified information from the Internet/. If I ever visit the distillery, I’ll check it by myself! The main person behind this whisky is Richard Paterson, who as cigar connoisseur himself, decided to please the cigar fans with this goody.


 What happened with my review? First, my nose was not in good condition. Second, the sample turned out to be insufficient for me. That’s why I’m not satisfied with my notes. But enough excuses. Aroma – woody, dried fruits, caramel, baked apples, peach and pear jam, maple syrup, caramelized apples and sherry notes. Taste – spicy, light honey, bitter, toasted and slightly dry. Finish – medium length, baked quinces and apples, light sweetness which appears a little later after the sip. Assessment: because of the above mentioned obstacles I’m not involved with assessment. In any case, it would be around 85-86/100.


Dalmore King Alexander single malt whisky


 And for the final of the reviews of whisky from the Dalmore distillery, I will offer you a sip or two of „The King“ – Dalmore King Alexander single malt whisky. Without an age statement. I guess that the distillate is predominantly over 18-20-year-old. What is more special is the palette of barrels used for the maturation of this whisky – to those of bourbon, Matusalem oloroso sherry and Cabernet Sauvignon we can add and Marsala, Port and Madeira casks. This suggests that the final product will be characterized by complexity. But to what extent does this combination and variety of aromas and flavors ensure success of the whisky – well, that’s a matter of individual judgement. I personally like this kind of maturation, but for some people it turns out to be a little too much and they would prefer something „more orthodox“.


  Aroma. Pleasant, coffee, dark fruits /after a drop or two of water/ among which stand out wild strawberries and wild strawberry jam which, at least for me, is unique. Ginger, chocolate, moist cake, woody. Taste – dried fruits, raisins and peppery, and with the addition of water becomes sweeter and toasted, maple syrup notes. Finish – resolves pleasantly and slowly. Baked cake. chocolate and dark fruits, prunes and butter, which strengthened with the addition of water. Assessment: 88/100.


 To sum up the written in the last two articles, I’ll say that the preliminary expectations I had about the profile of the distillate on the basis my experiences with Dalmore 15, were justified. Delicious and mellow whiskies with „bodies“ formed by fruity and chocolate notes. However, my personal favorite remains Dalmore 15 y.o. single malt, whose presence I enjoyed to the fullest extent. Right behind it I would place Dalmore 18 y.o. single malt whisky and King Alexander lll. If I decide to give whisky as a gift to close person, this would undoubtedly be the 15-year-old distillate. If the purpose of the gift is the whisky to be kept and valued for its appearance, I would choose King Alexander.
 With this I put an end to the reviews of Dalmore whisky and in the following articles I’ll present you the Taiwan’s Kavalan whisky. 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии