Dark Mode On / Off

Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey

 Вече съм споменавал, че ирландците освен познатите на мнозина блендове и сингъл малцове правят и една особена категория уиски з т.нар. „pure pot still whiskey“ или „single pot still whiskey“, който най-общо казано представляват бленд, но между малциран и немалциран ечемик.

 Първото подобно уиски, което ми попадна бе Green spot single pot still whiskey. Сега се докопах, макар и само до мостричка, до другия представител от тази школа – Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey. За разлика от Green spot при Redbreast имаме означение на възрастта му, която тук е 12 години, а алкохолното съдържание е 40 %. Отлежава в бъчви от шери и бърбън. Историята на уискито е свързано с компанията  „W & A Gilbey“, които някога пред 19-ти век произвеждали уиски,макар и под името „Castle Grand Whiskey“. В началото на 20-ти век  „W & A Gilbey“ заформили алианс с Jameson, а малко по-късно /някъде от около 1912г./ историята познала името „Redbreast“ като марка на уиски.“Redbreast“ в превод означава червеношийка и наименованието се свързва с председателя на  „Gilbey“, който бил запален орнитолог. Търсейки информация за уискито попаднах на данни, че уискито носи това име от 1939г., но не мога да бъда сигурен в достоверността на прочетеното. Това могат да ни кажат единствено хората от Jameson, запознати с „живота и битието“ на благинката. Уискито натрупало популярност и до 1986г. се продавало под марката на „Gilbey’s“, който през същата година продал марката на Jameson. През 80-те години предлагането на Redbreast било позамряло. Промяната на собствеността явно оказало благотворно влияне върху съдбата на уискито и през 1991г. то се появило с нови сили на пазара, като вече се дестилирало в Мидълтън. На пазара в България може да бъде открито единствено 12-год. дестилат, като останалите представители на „семейството“ – Redbreast 12 y.o. cask strength, 15 y.o. & 21 y.o не се предлагат /за нещастие, тъй като ми се ще да ги пробвам/. И след толкова години, имена и факти е време за моите кратки анотации.

 Аромат. Силен, сладникаво-горчив, пикантен, карамелен и маслен. Долових плодови нотки на нещо между праскова и банан. Усеща се и марципанов аромат, както и лек ликьор. Освен това долових и мирис, който ми напомни на нещо от детските години – преди време имаше дъвки, на външен вид бяха четвъртити и тумбести, които имаха един шоколадов мирис. Не знам дали ги помните – обикновено слагаха в тях картинки с влюбени момиче и момче. Долових дори и присъствие на лека мента. Част от аромата оприличих и на един от продуктите на Лаваца, който представлява нещо като кафе с натрошен лед, който носи лека шоколадова нотка. Вкусът бе пиперлив, джинджифилен и сух. Финалът е продължителен, като се прояви сладост, ядки и мед. 
 Оценка /по новата система/ : 89/100. 


 В обобщение: ароматът бе много красив, но ми се искаше малко повече сила във вкуса /предполагам, че по-високо алкохолните уискита от серията биха предложили това, за което говоря/. Цената е около 55-60 лв.

Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey I have already mentioned that in addition to the many known blends and single malts, the Irish also produce and a special category whiskey called „pure pot still whiskey“ or „single pot still whiskey“, which in general are blend of malt and unmalted barley. The first such whiskey which I found was Green spot single pot still whiskey. Now I got in my hands another representative of this school, although only a sample of it, and this is Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey. Unlike „Green spot“ on „Redbreast“ there is an indication of its age, which here is 12 years, and the alcohol content is 40%. Aged in Bourbon and Oloroso Sherry casks. The story of the whiskey is related with „W & A Gilbey“ company, which once in the 19th century has produced whiskey, but under the name „Castle Grand Whiskey“. At the beginning of the 20th century „W & A Gilbey“ made an alliance with „Jameson“ and a little later /around 1912/ „Redbreast“ appeared as a whiskey brand name. The name itself refers to the bird, Robin Redbreast, and is attributed to the then Chairman of Gilbey’s, whose hobby was ornithology. While looking for information about the whiskey, I came across data that the whiskey has that name since 1939, but I can’t be sure for the accuracy of the information. This could tell us only the people from Jameson, familiar with the „life and being“ of the goodie. The whiskey has gained popularity and until 1986, has been sold under the „Gilbey’s“ brand, which in the same year sold the brand to Jameson. During the 80s the distribution of „Redbreast“ has been languid. The change of ownership apparently has had a beneficial influence on the fortune of the whiskey and in 1991 it re-appeared on the market with new forces, as already has been distilled in Midleton. On the Bulgarian market can be found only 12-year-old distillate, as the rest of the „family“ – Redbreast 12 y.o. cask strength, 15 y.o. & 21 y.o, are not available /unfortunately, as I wish to try them/. And after so many years, names and facts, came time for my brief annotations.


 Aroma. Strong, bitter-sweet, spicy, caramel and buttery. I caught fruity notes of something between peach and banana. Perceptible is and marzipan flavour, as well as light liqueur. Furthermore, I caught and smell that reminded me of something from the childhood – some time ago there were chewing gums, square and squab at appearance, which had chocolate scent. I even caught the presence of light mint. I have likened some part of the flavour to a product of Lavazza which is something like coffee with crushed ice, bearing slight chocolate note. The taste was peppery, gingery and dry. The finish is long, with appearing sweetness, nuts and honey. 
 Assessment /according the new system/: 89/100.

 The aroma was very beautiful, but I hoped for a little more strength in the taste /I guess the higher alcoholic whiskies of the series would offer what I’m talking about/. The price is around 55-60 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии