Dark Mode On / Off

За оценките на уискито


 Последните няколко статии нямаха оценки. Защо? До момента оценявах дегустираните напитки по моя си система, при която най-слабата възможна оценка бе 1, а най-високата – 6. Не помня да съм давал и двете оценки. Хора, отдадени далеч преди мен на уискито ме посъветваха да премина към унифицираната система за оценяване.

 Това е формата за определяне на качествата на уискито посредством скалата от 1 до 100. По този начин най-често може да срещнете остойностени впечатленията на уиски ценителите, като безспорен експерт в тази насока е Джим Мъри /Jim Murray/. Кой е той? Мъри дълги години списва статии за уискито в английскипечатни медии, като същевременно изследва професионално „водата на живота“. Посетил е повече дестилерии отколкото мога да си представя и е ненадминат капацитет в областта. В снимката по-долу ще ви покажа нагледно какъв смисъл влага в различните стойности.

 След превод на български, показателите от 70 до 100 придобиват следния смисъл:70-74,5– става пиене, но до там


75-79,5 – бива, но има какво да се
желае

80-84,5 – добро уиски, дайте му шанс

85-89,5 – заслужава си покупката

90-93,5 – великолепно, палци горе

94-97,5 – супер

98-100 – най-доброто от най-доброто
/Преди години имаше филм с подобно заглавие :)/

Под 70 точки не се хабете да си
пръскате парите.

 Как се формира крайната оценка? Мъри оценява четири елемента – аромат, вкус, финал /послевкус/ и баланс. Максималната оценка за всеки от тях е по 25 т. Сумира показателите и така формира крайната оценка.  Как ще оценявам аз? Първо – първите три критерии /аромат, вукс и финал/ ще продължа да ценя като основополагащи при описването на даден продукт. Вместо „баланс“ ще използвам понятието „цялостно представяне“. Съотношението цена-качество ще използвам като спомагателен критерий при формиране на оценката. Надявам се още в следващите ревюта да успея нагледно да я демонстрирам. С това тази леко теоретична и суха статия завършва, и е време да се насоча към един интересен ирландски представител – Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey 40 % . 🙂 About Whiskey rating system The last few articles didn’t contain rating. Why? Thus far, I have assessed the taste drinks by my system in which the lowest possible score was 1, and highest one was 6. I don’t remember to have had used any of them. People committed to the whiskey long before me, advised me to switch to the unified whiskey rating system.This is the form for determination the qualities of the whiskey on a scale of 1 to 100. This is the most common evaluation method used by the whiskey connoisseurs to assess their impressions, as indisputable expert in this regard is Jim Murray. Who is he? For years, Murray has wrote articles about the whiskey for English print media, while at the same time he has been exploring professionally the „water of life“. He has visited more distilleries than I can imagine and is unsurpassed capacity in this area. In the photo, you can clearly see what sense is incorporated in the different values.
 The indicators from 70 to 100 have the following meaning:
70-74,5 – Usually drinkable but don’t expect the earth to move.
75-79,5 – Average and usually pleasant though sometimes flawed.
80-84,5 – Good whisky worth trying.
85-89,5 – Very good to excellent whiskies definitely worth buying.
90-93,5 – Brilliant.
94-97,5 – Superstar whiskies that give us all a reason to live.
98-100 – Better than anything I’ve ever tasted!
Under 70 points – don’t waste your money.


 How is formed the final score? Murray evaluates four components – aroma, taste, finish /aftertaste/ and balance. The maximum score for each of them is 25. Sums up the indicators and thus is formed the final score.How will I assess? Firstly – the first three criteria /aroma, taste and finish/ will continue to respect as fundamental in describing of a product. Instead of „balance“ will use the concept „overall performance“. I will use the quality-price ratio as an auxiliary criterion in forming the assessment. I hope to manage to demonstrate it clearly in the following reviews. Herewith, this slightly theoretical and dry article is coming to an end, and it’s time to direct to an interesting Irish representative – Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey 40 % . 🙂
  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии