Dark Mode On / Off

The Glenlivet 15y single malt

The Glenlivet е марка, позната на мнозина. Името ѝ произлиза от древния галски език, като в буквален превод означава „долината на гладко стичащия се, течащия“. Ако бъркам в превода не ми се сърдете, бях малко дете, когато за последно говорих галски. 🙂 Някои свързват произхода на означението с река Ливет.

 За основополжник на дестилерията се спряга името на Джордж Смит, който бил корав и чепат шотландец. В годините около и след създаването на дестилерията били въведени тежки финансови налози над уискито /предполагам, че виновни за това са англичаните …/ и мнозина производители решили да произвеждат незаконно своето уиски. Г-н Смит обаче бил перфекционист и обичал работата си и като прозорлив бизнесмен, на пук на статуквото, се сдобил със законен лиценз за производство на този елексир, започнал да си плаща данъците и да произвежда напълно легално качествено уиски. Това освен възхищение му донесло и омразата на нечистите конкуренти. Г-н Смит решил, че може да се противопостави – грабнал два пищова, които неведнъж използвал срещу нападателите си. През 1871г. починал. Заменил го синът му Джон Смит, който продължил и доразвил занаята. Много копирали вече прочутата марка, което наложило същата да бъде обвързана с фамилията Смит, която придобила правото да я ползва за означение на продуктите си. През 20-ти век последвали трудни, но и благодатни години. Кризата принудила голяма част от Спейсад дестилериите да затворят, но Гленливет устояла на трудностите. Не само това, но и след отпадането на „Сухия режим“ в САЩ марката пробила пазара. Първоначално чрез миниатюри, разпространявани чрез железопътната компания Пулман. Към края на 50-те год. Гленливет се наложила като водещ продукт на американския пазар, осигуряващ половината от търгувания там скоч.

  След продължителното встъплениe дойде времето и за моите впечатления. Цветът е на тъмно злато подправен с карамел Е150а. Ароматът е сгряващ и пикантен, но не прекалено силен. С добавяне на няколко капки вода се отключва сладък и препечен мирис, комбиниращ уханието на дърво. Вкусът е комплексен и балансиран, пикантен и сладникав, с нотки мед, ядки и сушени плодове. Послевкусът е със средна продължителност. Носи сухота и препеченост. Финалът комбинира и нюанс на сладко от плод и бегъл спомен за люта чушка. 
 Оценка: 4,8/6. Цената варира между 65-70 лв. за бутилка от 0,700 мл. The Glenlivet 15y single malt whisky

 
  The Glenlivet is well-known brand. Its name derives from the ancient Gaelic language, and literally translated means „valley of the smooth-flowing one“. If I’m wrong with the translation, please don’t blame me, I was just a little kid when I last spoke Gaelic. 🙂 Some others relate the origin of the name with the River Livet. The founder of the distillery is considered to be George Smith, who was tough and gnarly Scot. Through the years about and after the establishment of the distillery, there have been introduced heavy financial taxes on the whiskey / I guess, on the fault of the British…/. And many manufacturers have decided to produce their whiskey illegally. Mr. Smith, however, has been a perfectionist and he loved his work, so as a perspicacious businessman, in spite of the status quo, he had obtained legal license to produce this elixir. He began to pay his taxes and to produce totally legal and quality whiskey. This earned him both, the admiration and hatred of the impure competitors. Mr. Smith decided to oppose and grabbed two pistols, which he repeatedly used against the assailants. He passed away in 1871. but his legacy lived on in his son John Smith, who continued and developed the business. Many people had tried to copy the already famous brand, which made it necessary the brand to be related with Smith family, which acquired the right to use it for designation of their products. In the 20th century, occurred hard but also blessed years. The crisis has forced much of the Speyside distilleries to close the doors, but Glenlivet has withstood the difficulties. Not only that, but after the removal of Prohibition in US, the brand made a breakthrough on the market. Initially through whiskey miniatures, distributed by Pullman railway company. At the end of 50s, Glenlivet became a leading product on the US market, providing half the Scotch that has been traded there.

 After the prolonged introduction, came time for my impressions. The color is dark gold. The aroma is warming, but not too strong. The adding of few drops of water unlocks sweet and toasted aroma, combining the scent of wood. The taste is complex and balanced, spicy and sweet, with hints of honey, nuts and dried fruits. The aftertaste is of medium length. Brings dryness and notes of toasted. The finish combines and a shade of fruit jam and vague recollection of chili pepper. 

 Assessment: 4,8/6. The price varies between 65-70 lv. for 0.700 ml.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии